HomeDe uitwerking van het nieuwe art. 192 der grondwetPagina 82

JPEG (Deze pagina), 915.45 KB

TIFF (Deze pagina), 7.93 MB

PDF (Volledig document), 110.98 MB

E
ê

ie
5; 8o
king genomen worden, en als pensioengrondslag zal gelden
het g·emiddelde van de gedurende de laatste 5 jaren genoten
bezoldiging.
F ,l., ...T_
B. SAr.AmEmuNo EN Posirnï VAN nm: Onnimvvijzim.
§14. Salarisregeling.
Misschien het belangrijkste punt in de salarisregeling der
Bevredigmgs-Commissie is de bepaling, dat niet langer de
minima, maar de bedragen der salarissen in de wet zullen
tg worden vastgelegd. Wij hebben dit denkbeeld in Hoofdstuk I
Q reeds bestreden. Het is onnoodig, er hier op terug te komen.
Eén van de redenen, daar genoemd, waarom onze Commissie
j. bezwaar heeft tegen die regeling, betreft de klassificatie der
gemeenten. Daaruit blijkt reeds, dat onze Commissie gekant
ik 1S tegen ieder denkbeeld van zoodanige klassificatie der ge-
; meenten. De wettelijk­e minima behooren voor alle plaatsen
_,; gelijk te zijn.
f Hoe hoog zal ·dat minimum zijn? Aannemende, dat de
opleiding voor onderwijzer grondig wordt verbeterd, zoodat
gj hij als volledig bevoegde leerkracht, en op r1jperen leeft1jd
dan thans het geval is, in de school komt, meent de Commissie
Q als wettelijke minima te moeten voorstellen bedragen van
if f12oo.-- tot f27oo.-, 1) dit laatste te ber-eiken na I2 jaar met
jj) 6 tweejaarlijksche verhoogingen van f250.··-, terwijl zij voor
onderwijs buiten de gewone schooluren een bezoldiging van
i f2.- per lesuur billijk acht. In de wet dient een bepaling
C 1)_ïêY`vèrge11j1<ing met deze getallen geven wij de volgende cijfers
van salaris­regelingen zooals ze thans reeds gelden. In 10 gemeenten is
E; het eindsalaris 12200 of hooger, te weten Zaandam 12200, Helmond,
je Hoensbräek, Sloten (N.­H.) f2100, Haarlem, Hilversum, Nijmegen, Roer-
1 mond, otterdam, Simpelveld 1*2000. In 26 gemeenten is dit bedrag
i. 11900 of f1950 nl l.: Amersfoort, Beek, Bochholz, Brunsum Delft,
j Eindhoven, Eijgelshoven, Geldrop, Geleen, Gouda, Groningen, Hae-
E len, Heer, Hengelo, Kaatsheuvel, Krommenie, Loon op Zand, Mheer,
Schoten, Stratum, Tongelre, Utrecht, Velsen, V-enlo, Winsum, Zaandijk.
In 14 gemeenten f1800 of 1*1850, Almelo, Amby, Enschede, Gestel,
Goes, Groesbeek, Itteren, Lonneker, Schagen, Schiedam, Valkenswaard,
Veendam,tW1nächot§1g0äandv<;o53.0 D8 aäinvaägssallzjräsen 1n deze platatsgsn
wisse en ussc en en .. n er eze e ragen zijn nie e-
grepen de verhoogingen voor bijzondere bevoegdheden. Ook met de
5 Rijks- of Gemeente- duurte­ en huwelijkstoelagen. Alle regelingen, uit-
ij; gezonderd die van Rotterdam, zijn voor mannelijke en vrouwelijke leer-
krachten gelijk. In Amsterdam (f 1900) en den Haag (f 1800) zijn her-
zieningen aanhangig.
j.
jiu;


li
il.