HomeDe uitwerking van het nieuwe art. 192 der grondwetPagina 8

JPEG (Deze pagina), 856.92 KB

TIFF (Deze pagina), 7.90 MB

PDF (Volledig document), 110.98 MB

i 6
_ wijzers, den Bond van Onderwijzeressen bij het Fröbelonder­
V wijs, het Nederlandsch Onderwijzersgenootschap, de Veree-
niging van Hoofden van Scholen in Nederland en van Volks- ,
i onderwijs met de uitno­odiging om afgevaardigden te zenden ’
. naar een vergadering, waar gezamenlijk de vraag zou worden
overwogen of het mogelijk, en zoo ja, of het gewenscht zou
zijn een rapport tot stand te brengen, waarin zou worden
neergelegd de gemeenschappelijke meening der voorstanders
van het openbaar onderwijs omtrent de wijze, waarop de
wet uitvoering zou moeten geven aan het nieuwe artikel 192
der Grondwet.
De bedoelde vergadering had plaats op 24 Februari 1917.
Het bleek, dat algemeen de wenschelijkheid van het tot ‘
gi stand komen van zulk een rapport werd gevoeld, al verheelde ,
men zich niet, dat bij de bestaande groote meeningsverschillen `
op menig punt groote moeilijkheden zouden zijn te overwinnen. 4
Evenwel met het oog op het groote gewicht der zaak mocht l
men voor die bezwaren niet terugschrikken. Eenstemmig was l
de vergadering evenwel van gevoelen, dat het in een beperkt j
tijdsbestek niet mogelijk zou blijïken een werk tot stand te i
é brengen, dat in de verschillende organisaties zou zijn behan- ï
deld en aan hun goedkeuring zou zijn on·derworpen. Daarom i
behoorden zij, die het bedoelde rapport eventueel zouden
samenstellen niet als afgevaardigden, vertegenwoordigende .
hunne besturen, maar zuiver persoonlijk, ieder voor zichzelf,
1 aan de samenstelling ervan deel te nemen.
ï Op deze gronden besloot ons Hoofdbestuur in zijn Maart-
T vergadering tot de instelling eener Nutscommissie met de
ig opdracht een rapport als boven bedoeld samen te stellen.
Het Hoofdbestuur vond bereid in deze Commissie zitting
te nemen de heeren: j. joosse en j. J. Lamers, leden van
ii het Hoofdbestuur van den Bond van Nederlandsche Onder-
i wijzers; de dames: A. ]. Krot en A. Meijer, leden van het
Hoofdbestuur van den Bond van Onderwijzeressen bij het
Fröbelonderwijs; de h-eeren Th. Lancée en M. Mieras jr.,
A leden van het Hoofdbestuur van het Nederlandsch Onder-
g, wijzers Genootschap; Mej. A. M. Stellwagen en den heer