HomeDe uitwerking van het nieuwe art. 192 der grondwetPagina 78

JPEG (Deze pagina), 942.98 KB

TIFF (Deze pagina), 7.89 MB

PDF (Volledig document), 110.98 MB

{ja
opleiding dezelfde zou moeten zijn, dus in verband met het
ij, in de vorige § besprokene, dat die v·ooropleiding in den
regel zou moeten gaan langs H.B.S. met 5-jarigen cursus
of Gymnasium. Daartegen rijzen echter ernstige bezwaren.
Het laat zich immers niet ontkennen, dat aan de H.B.S. met
5­jarigen cursus de realistische vakken, wiskunde en natuur-
wetenschappen, sterk overheerschen, en dit zijn zeker niet
de vakken, die de a.s. onderwijzeres aan de voorbereidende
school in ’t bijzonder noodig heeft. Haar ontwikkeling moet
v-eeleer in literarische en historische richting worden gezocht.
Ontwikkeling van den smaak en de fantasie is voor haaronge-
twijfeld van z·eer ve'el grooter beteekenis, dan die van het
mathematisch of natuurw·etenschappelijke denken. Door zulk
een vooropl·eiding zouden wellicht velen, die uitnemende onder-
Q wijzeressen bij het voorbereid-end onderwijs zouden kunnen
M worden, worden afgeschrikt. Daarom komt het onze Commis-
sie niet gewenscht voor deze vooropleiding te eischen. Instede
gi daarvan wil zij liever als vooropleiding een M.U.L.O. of 3-
‘_ jarige H.B.S. of daarmede gelijkstaande inrichting zien aan-
gewezen, terwijl dan de kweekschool zelf door een 6-jarigen
j instede van een 4-jarigen cursus deze kortere vooropleiding
.i zal kunnen compenseeren. De kortere vooropleiding van de
kweekschool voor het voorbeneidend ond·erwijs beteekent dus
geenszins - de Commissie vvenscht daarop met nadruk te
wijzen --, dat naar het oordeel der Commissie bij de opleiding
L voor het voorbereidend onderwijs geringer eischen zouden
rl moeten worden gesteld, maar alle-en, dat de eischen ander·e
lf behooren te zijn dan die voor het gewone onderwijs. De ge-
; heele opleiding is dan ook in het stelsel der Commissie voor
beide takken van onderwijs even lang.
Het onderwijs aan de kweekschool wordt dus verdeeld
9 over 6 leerjaren en omvat in de 4 eerste jaren de vakken be-
doeld in art. 2a tot q der lager onderwijswet, voorts: de theorie
F en methode van opvoeding, handenarbeid, stemvorming, elo-
cutie, muziek, zang, viool of pianospel. In de moderne talen
ïê heeft de leerling reeds onderricht ontv.angen op de M.U.
F L. O. of H. B. S. en hierop kan op de kweekschool worden j
ä voortgebouwd.
Het g·emis van de bekendheid met vreemde talen, waardoor
een groot veld van studie zoowel op paedagogisch als op
lgj ander gebied voor de onderwijzeressen der voorbereidende
scholen zooals de opleiding thans is, gesloten blijft, wordt
. dan weggenomen, terwijl het onderwijs in deze talen voor
l
ts
itt
I,.
ll
·
‘¤. .