HomeDe uitwerking van het nieuwe art. 192 der grondwetPagina 77

JPEG (Deze pagina), 891.04 KB

TIFF (Deze pagina), 7.90 MB

PDF (Volledig document), 110.98 MB

75
de slechte toestanden kunnen blijven voortbestaan, als de
wet geen bepaalde eischen stelt aan de opleiding.
De opleiding, zooals ze thans is, staat ver beneden de eischen
welke daaraan gesteld mogen worden.
Uitgezonderd de Leidsche kweekschool zijn alle inrichtingen
avondscholen, waar les gegeven wordt door vermoeide leera-
ren, dikwijls aan vermoeide leerlingen, die eenige uren of
alle schooltijden in de bewaarschool werkzaam zijn. De
opleiding begint op 14-jarigen leeftijd, nadat de leerlingen
de hoogste klassen van een volksschool hebben doorloopen.
l Het onderwijs wordt verdeeld in sommige scholen over 5
t en andere over 6 leerjaren.
In het ge en 46 leerjaar is de leerling verplicht gedurende
i een gedeelte van den schooltijd in de bewaarschool werkzaam
i te zijn, opdat de practische en theoretische opleiding naast
elkaar kunnen gaan.
i ln sommige plaatsen moeten de leerlingen alle schooltijden
in de bewaarschool werkzaam zijn, soms zelfstandig voor
een klasse van 40 leerlingen.
Aan het eind van het 4C leerjaar wordt gelegenheid gegeven
om na een met gunstig gevolg afgelegd examen de acte van
onderwijzeres aan een bewaarschool te behalen. De volgende
= twee jaren worden gebruikt voor de verdere opleiding. Ge-
woonlijk wordt niet meer onderwezen dan dat wat voor het
examen noodig is, van een flinke algemeene ontwikkeling is
geen sprake.
In veel gevallen heeft de opleiding plaats door middel van
onvoldoende ingerichte cursussen, verbonden aan Fröbel-
scholen.
Thans wor­den in verschillende plaatsen acten uitgereikt,
. de eischen aan acte-examens zijn echter zeer uiteenloopend
en deze worden op verschillende tijdstippen afgenomen; ’t
komt dikwijls vo-or dat een a.s. onderwijzeres in 2 à 3 plaatsen
in korten tijd examen doet om zoo mogelijk op één examen
gelukkig te zijn.
Algemeen wordt het verkeerde systeem van opleiden n.l.
de avondschool en het te kort in de opleiding gevoeld.
, Het is noodzakelijk dat de wet op het voorbereidend onder-
wijs voorschrijft opleiding aan kweekscholen, openbare van
Rijk of Gemeente, of bijzondere.
Men zou die kweekscholen kunnen verbinden aan de kweek-
scholen voor lager onderwijs, en oorspronkelijk lag dit ook
in de bedoeling der sub-commissie van het voorbereidend
onderwijs. Maar daaruit zou voortvloeien, dat ook de voor-