HomeDe uitwerking van het nieuwe art. 192 der grondwetPagina 76

JPEG (Deze pagina), 893.75 KB

TIFF (Deze pagina), 7.90 MB

PDF (Volledig document), 110.98 MB

li
I
74
genomen aan een of meer leerlingen het diploma niet zal
worden toegekend/’
VVordt door een Koninklijk Besluit op deze wijze het examen
ingericht dan achten we daaraan alleen voordeelen verbonden.
Nog één enkele opmerking naar aanleidinjg van de over-
gangsbepalingen, welke het Bevredigingsrapport voorstelt in-
zake de opleiding.
gi In de toelichting der Bevredigings-Commissie bij de door
haar ontworpen regeling der opleiding wordt terloops melding
gemaakt van de drie neutrale Kweekscholen voor onderwijze- 1
ii ressen, waarvan twee (die te Haarlem en die te Nijmegen) .
N utsinstellingen zijn en de derde (te Arnhem) door het Nut
werd opgericht. Van deze scholen zegt de toelichting boven- .
{Qi bedoeld: de drie neutrale Kweekscholen zullen vermoedelijk .
5 door het Rijk overgenomen kunnen worden. Het wil ons
toeschijnen, dat in de overgangsbepalingen over deze scholen 1
lf een bepaling moet worden gemaakt, zooals dat ook ten op-
zichte der rijks normaallessen geschiedt. De neutrale Kweek-
Q; scholen toch betrekken hun leerlingen uit het geheele land;
Qgt richt het rijk nu overal Kweekscholen op, dan zal het aantal
leerlingen dier drie scholen zeer verminderen. Daarom lijkt
-· het ons gewenscht, dat aan art. III van de voorgestelde bepa- i
lingen van het Bevredigingsrapport een derde alinea worde
toegevoegd, van dezen inhoud:
De bij het in werking treden dezer wet bestaande
drie neutrale bijzondere Kweekscholen worden, indien
;§i hun b-esturen den w­ensch daartoe te kennen geven, binn·en
lj de eerste drie jaren na het in werking treden dezer wet
door het Rijk overgenomen.
it ~·-?-
§ 13. Opleiding voorbereidend onderwijs. `
{ In het ontwerp wet tot regeling van het Bewaarschool-
gl onderwijs staat niets vermeld van de wijze waarop de Bevre-
il digings-Commissie gedacht heeft de opleiding in de toekomst
te doen plaats vinden.
Art. 17 geeft slechts te kennen, dat aan gemeenten, gemeente-
lijke instellingen en rechtspersoonlijkheid bezittende instellin- _
li gen, die inrichtingen tot opleiding in stand houden, uit ’s Rijks °
kas een subsidie kan worden toegek·end.
Eischen worden niet gesteld; of de opleiding moet plaats
vinden aan kweekscholen, of dat, zooals thans bijna overal,
de opleiding aan avondscholen zal worden gegeven, wordt
niet beslist. Het ontwerp wet laat de opleiding onveranderd;
ë
jl

ïl