HomeDe uitwerking van het nieuwe art. 192 der grondwetPagina 75

JPEG (Deze pagina), 903.82 KB

TIFF (Deze pagina), 7.90 MB

PDF (Volledig document), 110.98 MB

73
les(sen) dient hieraan te worden getoetst en de eindindruk
door hen, die het examen afnemen, als ,,het oordeel" te
worden vastgelegd.
Omtrent de bevoegdheid der gecommitteerden en de wijze
van toekenning van het einddiploma dient ongeveer het vol-
gende te worden b‘epaald:
Ie. De gecommitteerden nemen inzage van alle rapporten
en hebben het recht, het bovenbedoelde schriftelijk werk
der leerlingen op te vragen.
2e. Het onderzoek naar de geschiktheid in de practijk
(de pro-efles(sen) geschiedt door een der gecommitteerden,
d·en directeur der kweekschool en het hoofd der leerschool
of van een der leerscholen. Zij bepalen in verband met de
bovenb­edoelde rapporten, welk cijfer voor de practische ge-
schiktheid zal worden toegekend.
3e. Na met directeur en leeraren te hebben vergaderd ter
bespreking van de kweekelingen en kennis te hebben genomen
van de verwerkte leerstof, stellen zij de opgaven voor het
schriftelijk examen vast. Deze worden door hen op den dag
van het schriftelijk examen aan den directeur ter hand gesteld.
4e. Het gemaakte werk wordt door hen afgestempeld en
door de leeraren nagezien. De leeraren geven voor het ge-
maakte werk een waardeeringscijfer.
5e. In eene samenkomst van directeur en leeraren worden
deze cijfers - zoo noodig bij stemming - definitief vastge-
steld. Deze vergadering wordt gehouden in tegenwoordigheid
van gecommitteerden.
6e. De gecommitteerden stellen vast welke leerlingen na
afloop van het schriftelijk en mondeling gedeelte van het
exam·en nog nader mondeling zullen worden ondervraagd en
over w­elke vakken dit nader onderzoek zal loopen.
7e. Het mondeling examen wordt afgenomen door den
leeraar in tegenwoordigheid van één der gecommitterden en
een van de andere leeraren, door gecommitteerden aan te
wijzen. De gecommitteerde heeft het recht ook zelf vragen
te stellen.
Het cijfer voor het mondeling examen wordt door de
_, leeraren bepaald.
8e. In ·eene vergadering van directeuren en leeraren wordt
bij meerderheid van stemmen besloten aan wie het diploma
zal worden uitgereikt. Deze vergadering wordt in tegenwoor-
digheid van gecommitteerden gehouden, die het recht heb-
ben in eene nader door hen te houden vergadering te bepalen,
dat in afwijking van de beslissing door directeur en leeraren