HomeDe uitwerking van het nieuwe art. 192 der grondwetPagina 74

JPEG (Deze pagina), 880.74 KB

TIFF (Deze pagina), 7.90 MB

PDF (Volledig document), 110.98 MB

El
E
J;
' 72
e Ons lijkt deze oplossing zeer gelukkig. Een schoolexamen
is verre te verkiezen boven elke andere regeling. In 1906
verklaarde zich ook de aaneenschakelingsc-ommissie voor deze
wijze van handelen. ln het rapport der sub commissie L. O.
worden over dit onderwerp de volgend·e behartigingswaar­
lj; dige woorden, gezegd. 1)
,,D»e groote v·oordeelen van een eindexamen, afgelegd aan
de inrichting waar de onderwijzers worden opgeleid, boven
een staatsexamen meer of minder los van de opleiding, zijn
vooral gelegen in:
ie. Den degelijken grondslag der waarneming, die zich
over den ganschen duur der opleiding uitstrekt;
2·e. Den grooten invloed, dien (het) op gedrag, ijver en
ff lust tot studie zal hebben (van) de wetenschap dat de uit-
‘ slag van het eindexamen ook hiervan zal afhangen;
3e. Het meer overeenkomen van de waardeering der leer-
lingen voor ·de verschillende vakken met het oordeel, dat
L" aan de school over hen wordt geveld;
4e. H·et zich beter aansluiten van het examen in omvang
en opvatting bij het onderwijs, dat de candidaten hebben ge-
°g noten, en ook het minder aanleiding geven tot ,,zenuwachtig­
heid", doordat de wijze, waarop het onderzoek geschiedt, meer
overeenkomt met het gewon·e ondervragen op de school.
De bezwaren, die tegen het eindexamen worden aangevoerd
zijn de volgende:
i?. 1e. Mogelijke oneerlijkheden van hen, die met de opleiding
ill zijn belast om aan hun leerlingen het diploma te bezorgen;
Q- 2e. Gevaar voor ongelijke waarde der diploma’s van ver-
schillende Kweekscholen;
3e. Verlaging van het peil der opleiding als de controle
ll door het staats-examen vervalt.
Ten einde bovengenoemde voordeelen te verkrijgen en de
, bezwaren zooveel mogelijk te ondervangen, is het noodig,
j dat bij het eindexamen zorgvuldig k‘ennis genomen wordt
van de rapporten en het proefwerk voor de rapporten over
jl den geheelen studietijd. Aan de school moeten deze gegevens
zorgvuldig worden verzameld en bewaard. Vooral is dit
El noodig voor het practisch deel van het examen. _;
lt Van elke(n) leerling dient een volledig overzicht van de
li, rapporten der Hoofden van Scholen en Klasse­onderwijzers,
die met de leiding in de practijk van het onderwijs belast
zijn geweest, te worden overgelgd. De uitslag van de proef-
1) c. p. 88. De tusschen ( ) geplaatste woorden in 2e zijn klaar-·
j*f blijkelijk drukfouten.
a
jl
lg
ll
il,