HomeDe uitwerking van het nieuwe art. 192 der grondwetPagina 73

JPEG (Deze pagina), 934.94 KB

TIFF (Deze pagina), 7.97 MB

PDF (Volledig document), 110.98 MB

71
Duitsch en bijna even lang Engelsch heeft geleerd niet
voldoende onderlegd zijn om de begins·elen van deze talen
te onderwijzen? Wij gelooven van wel en meenen bovendien,
dat we kunnen vertrouwen op den ernst, die deze onderwij-
zers bezielen zal ten opzichte van hun taak. Worden zij
geroepen om aan de hoogere klassen der M. U. L. O. scho-
len onderwijs te geven in deze talen, dan zullen zij er wel
voor zorgen, voldoende op de hoogte te zijn. De maatschappij
helpt zoo vaak zichzelf. Indien bij de opleiding het verant-
woordelijkheidsgevoel, dat ieder on-derwijzer en leeraar in
zoo hooge mate noodig heeft, wordt aangekweekt »~ en dan
. is er bij die opleiding voor deze en andere mooie dingen de
Y tijd -- zoo geeft dat heel wat b'eter waarborg dan de moeilijkst
te verkrijgen akte. Bovendien zijn vacantie-cursussen voor
vreemde talen, die al reeds druk door Nederlandsche onder-
wijzers worden bezocht, een uitstekend middel om de even-
tueel vervlogen kennis op te frisschen of de kennis uit te
a breiden. Nu gebeurt dat toch ook bij de andere vakken.
] Niet elke bezitter der hoofdakt·e, die benoemd wordt aan
l een M. U. L. O. school en daar b.v. ook algemeene geschie-
denis moet onderwijzen, zal dadelijk aan de hoogste eischen
kunnen voldoen, maar hij zorgt ervoor, door ernstige studie,
door zorgzame voorbereiding, dat zijn lessen goed zijn. Ver-
trouw hier op den ernst, op het verantwoordelijkheidsbesef
van onze onderwijzers! Zij zullen met een grondige, degelijke
opleiding, ook een moeilijke taak kunnen vervullen.
Bovendien waarom zouden aan de M.U.L.O. scholen, in-
dien dit gewenscht wordt, geen leerkrachten met middelbare
bevoegdheid kunnen worden benoemd? In veel opzichten zal
dit zeer wenschelijk zijn, terwijl het verwerven van een A-akte,
voor vreemde talen bijv., door zijn betere opleiding voor den
onderwijzer dan heel wat makkelijker zal zün dan thans.
Een andere moeilijkheid is of aan de Kweekscholen het
jus promovendi moet worden toegekend; of met andere woor-
den het examen voor onderwijzer een school- dan wel staats-
examen moet zijn. De Bevredigings-Comrnissie verklaart zich
. voor het eerste; de desbetreffende alinea in het ontwerp
wetsartikel luidt:
,,Het ·examen wordt afgenomen door directeur en leeraren
u der kweekschool onder toezicht van drie gecommitteerden
l door Onzen voornoemden Minister jaarlijks aan te wijzen. Bij
verschil van gevoelen tusschen degenen, die het examen hebben
afgenomen, en de gecommitteerden omtrent den uitslag van
het examen beslissen laatstgenoemden".
i