HomeDe uitwerking van het nieuwe art. 192 der grondwetPagina 70

JPEG (Deze pagina), 684.72 KB

TIFF (Deze pagina), 7.93 MB

PDF (Volledig document), 110.98 MB

·l
jl
jl
il;
il.
!
68 L
`. i
gr:
dat er meer overgelaten wordt aan de keuze van den leerling
lj der kweekschool omtrent d=e richting waarin hij zich het ?
liefst zal bewegen. Men zou dit kunnen bereiken door een
splitsing te maken, evenals diie, welke op het Gymnasium
bestaat, in een A- en een B­afdeeling.
VVe stellen ons de regeling dan aldus voor:
lj Ofschoon de aspirant-·onderwijz·er in de laatste twee jaren
der kweekschool­opleiding vooral arbeidt aan zijn practische
ïr vorming, is ’t niet noodzakelijk, dat hij het heele schooljaar
door den geheelen dag in de lag·ere school doorbrengt. Het
il onderwijs, dat hij ontvangt op de kweekschool, zijn eigen
studie, het volgen van cursussen lenz. in zijn woonplaats, dat
alles heeft ook zijn eischen. Naar wij meenen moet de kweek-
l school zoodanig zijn ingericht, dat de aspiranbonderwijzer
gedurende deze twee leerjaren b.v. 22 lesuren per week heeft
j_ te volgen, aldus te verdeelen:
Ff Voor A en B:
ï Opvoedkunde 2 uren
iïë N-ed. Taal en Letterkunde 2 ,,
jy Gesch. en Staatsinr. 1 uur
Q; Aardr. en Cosmogr. 1 ,,
ig Gymnastiek en Spel 3 uren
Teekenen en Handenarb. 2 ,,
Zang 1 uur
Voor A alleen:
lï Franscli 2 uren
C Duitsch 2 ,,
g Engelsch 2 ,,
Wisl<un«de 1 uur
Gezondheidsleer 1 ,,
Plant- en Dierkunde 1 ,, -
Natuur- en Scheikunde 1 ,, V
lj Voor B alleen:
Fransch 1 uur
Duitsch 1 ,,
Engelsch 1 ,, ,
Wiskunde 2 uren ,
Gezondheidsleer 1 uur
Plant- en Dierkunde 2 uren ’
Natuur- en Scheikunde 2 ,,
De rooster dient z-oodanig ingericht te zijn, dat de aspirant- i
onderwijzer desgewenscht A en B kan volgen.
Y

I.
jl
lr .
il
te
‘l .