HomeDe uitwerking van het nieuwe art. 192 der grondwetPagina 7

JPEG (Deze pagina), 755.75 KB

TIFF (Deze pagina), 7.95 MB

PDF (Volledig document), 110.98 MB

VOORBERICHT.
De aanneming in eerste lezing van het nieuwe artikel 192
der Grondwet door de Tweede Kamer, plaatste allen die belang
stellen in het onderwijs in Nederland tegen het einde van het
jaar 1916 voor de vraag, op welke wijze het nieuwe artikel
zou behooren te worden uitgevoerd, wanneer het eenmaal
rechtsgeldigheid zou hebben verkregen.
De publieke opinie had zich tot op dat oogenblik veel
meer met de bewoordingen van het voorgestelde artikel dan
met de concrete uitwerking ervan bezig gehouden. Het
scheen daarom ons Hoofdbestuur van het grootste gewicht,
te trachten omtrent zulk een nadere uitwerking overeenstem-
ming te verkrijgen tusschen de voorstanders van het open-
baar onderwijs. Daardoor toch zou aan de nog weinig ge-
vormde publieke opinie een leiddraad kunnen worden geboden
ten opzichte van twee belangrijke punten. Ten eerste op welke
l wijz·e een loyale uitvoering van het nieuwe grondwetsartikel
‘ en de bevrediging van gerechtvaardigde wenschen der voor-
I standers van het bijzonder onderwijs zou zijn te vereenigen
met de eischen, die de voorstanders van openbaar onderwijs
_ krachtens hun beginselen nooit mogen prijsgeven. En ten
j tweede op welke wijze het geldende onderwijsstelsel zou be-
‘ hooren te worden herzien, wanneer de beëindiging van den
I politieken schoolstrijd de zoo lang gebeide gelegenheid tot
l krachtig-en hervormingsarbeid eindelijk zou hebben geschapen.
j Ons Hoofdbestuur, gedachtig aan de traditie onzer Maat-
j schappij op onderwijsgebied, meende dat het initiatief voor
‘ zulk een poging van onze Maatschappij behoorde uit te gaan.
Het wendde zich daarom in den aanvang van 1917 tot de
Hoofdbesturen van: den Bond van Nederlandsche Onder-
i