HomeDe uitwerking van het nieuwe art. 192 der grondwetPagina 67

JPEG (Deze pagina), 946.86 KB

TIFF (Deze pagina), 7.96 MB

PDF (Volledig document), 110.98 MB

65
het juist intoneeren, het met smaak voordragen enz. Verder
moeten er uren beschikbaar zijn voor het illustratief teekenen,
het schetsen op het bord, den handenarbeid, de gymnastiek,
het spel en den zang.
ln het tweede jaar komt, in verband met den practischen
arbeid der leerlingen, aan de orde: de inrichting der school,
de classificatie, de algemeene en bijzondere methodiek, welke
leerstof steunt op de in het eerste jaar onderwezen zielkunde;
een belangrijke zaak in dit jaar is de bespreking van de
karaktervorming, de zedelijke opvoeding der kinderen, welk
onderwijs eenerzijds verband houdt met de in het eerste jaar
behandelde zedrekunde en aan den anderen kant met een
uitvoerige bespreking der meest voorkomende karakterfouten
bij kinderen. Verder moet hier aan de orde komen de licha-
melijk-e vorming in verband met gezondheidsl-eer, het verband
tusschen geest en lichaam en de eerste verschijnselen der
meest voorkomende kinderziekten.
In dit tweede jaar zullen de leerlingen minstens een volle
we·ek per maand in de klassen van gewone volksscholen
doorbrengen. Aanvankelijk hebb·en zij daar niets te doen
dan toe t-e zien. Ze volgen series modellessen, maken daarvan
uittreksels en leven het schoolleven geheel mee; zij mogen
hulp verleenen en ook wel enkele lessen geven, doch steeds
onder directe leiding van den onderwijzer. Door conferenties,
rapporten ·en schoolbezoek moet er een zeer nauw verband
bestaan tusschen de theoretische lessen op de kweekschool
en dezen practischen arbeid van den aanstaanden onderwijzer.
Het d­erde leerjaar is behalve aan het geven van een geheel,
van een overzicht der paedagogische wetenschap, gewijd aan
een grondige behandeling van de geschiedenis van opvoeding
en onderwijs en aan de bespreking van den invloed, welken
groote paedagogen - in het bijzonder: Pestalozzi, Rousseau
en Fröbel - op het onderwijs hebben gehad en nog moeten
hebben. O-ok ·d·e bespreking der wettelijke bepalingen, welke
voor het onderwijs gelden, alsmede een uitvoerige behandeling
der schoolhygiëne, in verband met de gezondheidsleer in
het tweede jaar, vindt hier een plaats.
In dit jaar is de arbeid in de scholen van ·eenigen meer-
deren omvang. De oefening in zelfstandig onderwijs geven
is nu hoofdzaak; deze oefeningen kunnen steunen op de
theoretische kennis in het tweede kweekschooljaar opgedaan,
aangevuld door de theoretische lessen in methodiek in
dit derde leerjaar aan de kweekschool te geven. Dat het
systeem van één leerschool, aan de kweekschool ver-
5
J