HomeDe uitwerking van het nieuwe art. 192 der grondwetPagina 66

JPEG (Deze pagina), 933.85 KB

TIFF (Deze pagina), 7.96 MB

PDF (Volledig document), 110.98 MB

li
64

onderwijs bijwoont, dat hij, waar dit mogelijk is, enkele
colleges aan een hoogeschool volgt, enz.
Vervolgens dient de opleiding over een voldoen-den tijd
te kunnen beschikken; wenschelijk toch is het, dat de onder-
§€ wijzer theoretisch en practisch zoo goed mogelijk ond·erlegd
in de school k-om·e. Tegenwoordig wordt de practische be-
3 kwaamheid door vallen en opstaan, veelal ten koste der
leerlingen en volstrekt niet altijd, verkregen, terwijl een
degelijk, wetenschappelijk inzicht nagenoeg geheel blijft ont-
breken. Daarom willen wij tijd, voldoenden tijd, om de groote
vragen, ­die zich op opvoedkundig gebied met den dag ver-
menigvuldigen, rustig onder de oogen te zien en weten-
schappelijk te behandelen.
j Bovendi­en zal er tijd beschikbaar moeten zijn voor het
f verwerven en uitbreiden van nuttige en noodige kennis, we
i denken hier aan letterkunde, moderne talen, wis- en natuur-
kunde enz., enz. In het volgende wordt hierover niet ge-
sproken, omdat w·e alleen de eischen der eigenlijk­e vak-
je opleiding willen aangeven. -
'L De kweekschool, zooals wij die ons denken, telt vier leer-
jaren: één jaar, gewijd aan de theoretische opleiding; daarna
f een tweejarige cursus, waarin theorie en praktijk hand aan
hand gaan en ten slotte een jaar, uitsluitend gewijd aan prac-
tischen schoolarbeid.
l Gedurende het eerste jaar komen de aanstaande onder-
wijzers nog niet in de scholen; zij volgen aan de kweekschool
f de lessen in w.at wij bij elkand‘er zouden kunnen noemen:
l*‘ de theoretische grondslagen, waarop het opvoedingswerk
berust. Alsdan moet o.i. behandeld worden: de taak en de
beteekenis van de school; haar plaats in de maatschappij;
j de verhouding tot ouders, overheid enz.; een overzicht van
den ontwikkelingsgang van ons denken, gevoelen en willen
Q - de zielkunde van het normale kind dus -; de beteekenis
der experimenteele psychologie; de leer der kindergebreken,
de zielkunde van het lichamelijk, intell·ectuee1 of moreel ab-
normale kind; terwijl de ethische grondslagen van h-et onder-
gi wijs in verband met de behandeling van de zedekunde, een
jij belangrijk·e plaats zal vragen. Aan de kweekschool moet
IQ verder in dit jaar voor den aanstaanden onderwijzer gelegen-
jfïl heid zijn zich t·e oefenen in die bekwaamheden, welke later
voor hem onmisbaar zijn. Zoo moet hij zich oefenen in goed
ii- spreken, niet slechts in het juist ademhalen en het richtig
uitspreken van klinkers en medeklink·ers, maar ook in de ‘
uiterlijke welsprekendheid; het met goed gebaar v·ertellen,
é
V

I.
jr;
lj;
ll
li _
lgäl J