HomeDe uitwerking van het nieuwe art. 192 der grondwetPagina 64

JPEG (Deze pagina), 915.95 KB

TIFF (Deze pagina), 7.94 MB

PDF (Volledig document), 110.98 MB

I/1..
i
gi
62

§ 11. Opleiding naar de wenschen onzer
Commissie.
Ongetwijfeld geeft dus de regeling, gelijk de Bevredigings-
Commissie die voorstelt, belangrijke verbetering. Toch blijft ·
zij een heel eind ten acht·er bij de eischen, die naar onze
j meening kunnen en moeten worden gesteld aan de opleiding
ä onzer onderwijzers. Twee ernstige gebreken kleven haar
aan. De beroepskeuze moet te vroeg gedaan worden, reeds
’ op 15-jarigen leeftijd moet men een beslissing nemen, waar-
§ voor behoorlijke gegevens niet aanwezig zijn, en blijkt de
keuze verkeerd te zijn geschied, dan is de basis van alge-
meene ontwikkeling die gel­egd is, niet breed genoeg om
3 een gemakkelijk onderkomen in andere richting te waar-
g borgen. Ernstiger is nog de omstandigheid, dat de eigen-
j lijke vakstudie moet aanvangen op een tijdstip, waarop zij
gl die haar ontvangen daarvoor niet zijn berekend. Het behoeft
Q immers geen betoog, dat d=e vakstudie van den onderwijzer be-
ëf hoort te zijn studie van het kind, van het onderwijs en van
het onderwijzen. Elk dier onderdeelen der paedagogische
wetenschap brengt echter onmiddellijk in aanraking met de
vraagstukken van ethiek en psychologie, onderwerpen, die
l verre boven het bereik liggen van kinderen van I5 en 16
;g jaren. Om zich hiervan te doordringen vrage men zich af
l wat er terecht moet komen van een leerplan, gelijk de
,,Nutsco1nmissie voor Onderwijs" het zich heeft gedacht voor
de beide eerste jaren der kweekschool.
VVij citeeren:
Opvoeding en Onderwijs.
I. Bespreking van de voornaamste verschijnselen op het
gebi-ed van het geestelijk leven: verschillende denkvormen
lf (concludeeren, begripsvorming, phantasie, enz.), het gevoels-
` leven, (in ’t bijzonder de aesthetische, ethische, en religi-
‘ euze gevoelens) en het willen (driften, hartstochten, enz.).
Q Enkele hoofdstukken uit de ·exp.erim·enteele psychologie en de
kinderpsychologie (geheugen, geestelijke vermoeienis, vrees,
enz.);1 Envoudigste toepassing in de praktijk van den school- ~
L arbei .
II. Enkele hoofdstukken uit de zedekunde. ·Het zedelijk ·
itt leven en ·de opvoeding. Invloed van erfelijkheid en milieu.
Zedelijke aanleg. De school en d·e zedelijke vorming, 0.a.:
jl? beteekenis van de persoonlijkheid van den onderwijzer;
invloed van lectuur, volks- en schoolbibliotheken enz. Ethi-
il sche grondslagen van het onderwijs. Bespreking van de vraag
r
lit
lt,
jh

il. ..