HomeDe uitwerking van het nieuwe art. 192 der grondwetPagina 63

JPEG (Deze pagina), 879.40 KB

TIFF (Deze pagina), 7.96 MB

PDF (Volledig document), 110.98 MB

61
Inderdaad, een groot voordeel, want al valt niet te ontkennen,
dat de normaalscholen tal van goede leerkracht·en afleveren,
het bezwaar blijft bestaan, dat het aantal lesuren te gering,
het leerplan te beperkt is en, waar het de avondnormaal­
scholen betreft, het opleidingswerk als bijbetrekking op tal
van normaalscholen een africhten op het examen wordt, in
plaats van een rustige, breede vorming, die toch voor den
onderwijzer zoo hoog noodig is.
Ten slotte is het een belangrijk voordeel, dat het diploma
van onderwijzer verkregen wordt na e­en eind-examen der
Kweekschool en niet na een staatsexamen. Hóe goed men
zulk een staatsexamen ook inricht, met hoeveel ernstige toe-
wijding er -ook wordt geëxamineerd, toch brengt elk examen
weer allerzonderlingste verrassingen. Een leerlinge der Kweek-
school, zeer muzikaal, aardig componistje, speelt piano en
viool en haalt op het examen onvoldoende voor zang. Een
ander, gezellige babbelaarstér, met een schijntje kennis van
geschiedenis, slaat er zich doorheen en komt met een 7
voor den dag, terwijl ze een 4 verdiend had. Enz. enz. Ieder
opleider kan gemakkelijk uit zijn ervaring een tiental van
dergelijke gevallen noemen. Maar er is nog iets. Met het
oog op den korten tijd, dien de examinator heeft voor zijn
onderzoek, komt hij er van zelf toe vooral te vragen naar
examineerbare kennis. Er is geen tijd, om b.v. aan het ta-
feltje voor aardrijkskunde een onderwerp als vulcanisme te
behandelen of steenvorming of iets dergelijks, waaruit het
geographisch inzicht der candidaten zou blijken en zoo komt
de examinator ertoe te gaan vragen naar de namen van
spoorwegstations, waar alleen op marktdagen wel eens een
paar menschen voorbijrijden. Of bij geschiedenis naar de
namen der raadpensionarissen van Holland met de jaartallen,
­- of bij opvoedkunde naar de normaalwoorden van Bouman
in den eersten druk en die in den twee-den druk zijner
le·erwijze, benevens naar den naam van den meneer, die in
het huis woont op d·e plaat van Hoogeveen.
Een gevolg van dit alles is, dat menigmaal de akte ver-
worven wordt door iemand, die haar niet waard is en ook
dat verscheidene malen wordt afgewezen, waar de akte ver-
diend was - steeds tot nadeel van het onderwijs.