HomeDe uitwerking van het nieuwe art. 192 der grondwetPagina 62

JPEG (Deze pagina), 946.67 KB

TIFF (Deze pagina), 7.96 MB

PDF (Volledig document), 110.98 MB

l
gi
Q

S
60
te verwerven en hoe vaak de verzuchting geslaakt is: ,,0ch,
waarom hebben onze opleiders ons hiervan niet wat geleerd|"
Bovendien begint de opleiding op 15-jarigen leeftijd, nadat
of een H. B. S. 3-j. cursus of een volledige M. U. L. O.
school is afgeloopen. De jaren van I2 tot I4 jaar, die bij
de huidige opleiding (in ’t algemeen) worden doorgebracht
op de achterste bank van de hoogste klasse der school,
jj worden nu doelmatiger besteed. De onderwijzers-opleiding
§ komt zoodoende in een systeem; ze hangt er niet heelemaal
buiten. i
lj Een tweede voordeel van h-et opleidingsplan der Commissie
gj sluit zich bij dit eerste aan. Gebroken wordt n.l. met het
veel-akten systeem, er komt één diploma, één radicaal.
j Thans bestaan er afzonderlijke akten voor Fransch, Duitsch,
Engelsch, wiskunde, nuttige handwerken, fraaie handwerken,
;ï vrije- en ­ordeoefeningen, teekenen, gymnastiek, landbouw-
kunde ­en tuinbouwkunde; welke examens alle van staatswege
Y worden afgenomen. B-ovendien zijn er door vereenigingen
jj nog verkrijgbaar gesteld: een diploma voor zang, diverse
diploma’s handenarbeid en een voor hygiënisch spreken.
De opleiding in het Bevredigingsrapport houdt den aan-
jj staanden onderwijzer vast tot hij geheel gereed is voor zijn
taak; daardoor zal een einde komen aan den fatalen toestand
van nu, waarbij de a.s. ond·erwijzer, aangelokt door de goed-
Jê koopte eener kostelooze opleiding, voor de eerste akte wordt
· gevormd, maar dan verder aan zijn lot wordt overgelaten.
l, Hij moet maar zien hoe hij overdag op school zijn lang niet
Q lichte taak vervuilende voor een klein salaris, tijd en krachten
j en geld overhoudt om zich verder te ontwikkelen en meestal
l dure lessen, welke noodig zijn ter verkrijging van meerdere
ly akten, te betalen. In het systeem der Commissie is de on-
derwijzer ten volle b‘evoegd als hij in de school als leerkracht
j optreedt en kan hij zijn vrijen tijd, voor zooverre hij dien
E niet aan de school geeft, besteden naar eigen inzicht; aan
r lievelingsstudie, aan maatschappelijk werk als anderszins.
Als derde voordeel kan verder geboekt worden, dat de
opleiding behoudens ’n enkele uitzondering, uitsluitend ge-
; schieden zal aan Kweekscholen, niet zooals deze thans zijn,
· maar veel verbeterd, vooral in dien zin, dat de practische
ll? vorming veel meer naar voren treedt. Afschaffing dus der
normaalscholen met haar avondonderwijs en haar weinige
lesuren, afschaffing der dagnormaalscholen met haar te be-
perkt leerplan, afschaffing ook van de nog altijd in onze
wetgeving en praktijk rondspokende éénpersoonsopleiding.
M
2
ii
li A
ii i
`ilwl
A