HomeDe uitwerking van het nieuwe art. 192 der grondwetPagina 60

JPEG (Deze pagina), 901.48 KB

TIFF (Deze pagina), 7.94 MB

PDF (Volledig document), 110.98 MB

4
gl
i
Het wil die opleiding regelen in een afzonderlijken titel
van de wet op het L. O. ofschoon er redenen zijn om de
Kweekschool, die toch opleidt (in de eerste plaats) voor een
vak of beroep, te plaatsen in het vakonderwijs en in te deel-en ·
bij het middelbaar vakonderwijs of het hooger onderwijs.
De stelling immers dat de opleiding der aanstaan·de veeartsen
j zooveel wetenschappelijker en maatschappelijk belangrijker
li moet worden geacht dan die der onderwijzers, dat de eersten
wèl, de laatsten niet tot hooger onderwijs behooren te worden
toegelaten, schijnt aan onze Commissie niet onaanvechtbaar
.3 toe.
Evenwel belangrijker dan de naam is de zaak. We willen
E die regeling der Bevredigings-Commissie dus nagaan en
onderzoeken welke voor- en nadeelen daaraan verbond­en zijn;
g; er is -dan tevens gelegenheid op enkele nadeel­en der tegen-
ll woordige -opleiding scherper licht te doen vallen.
In hoofdzaak komt het plan d­er Bevredigings­Commissie
op het volgende neer.
Na met goed gevolg een H.B.S. met 3-jarigen cursus of
een volledige school voor lV[.U.L.O. te hebben afgeloopen,
§ komt de aanstaande onderwijzer(‘es) op een Kweekschool.
jg Deze school telt- in het plan der commissie - vijf
leerjaren, verdeeld in twee perioden: één van drie jaren,
ij waarin uitbreiding van algemeene kennis en theoretische
l opleiding aan de orde zijn en één van twee jaren met
li practische opleiding in de lagere scholen en voortgezette
theoretische en algemeene vorming op de Kweekschool.
T Is de eerste periode van 3 jaar met goed gevolg ten einde
j gebracht, dan krijgt de kweekeling den titel van aspirant-
l onderwijzer en geniet hij een toelage van fgoo.- perjaar. Onder
Q toezicht en leiding van onderwijzers oefent hij zich nu in
de praktijk van het lesgeven aan verschillende scholen, zoo-
dat hij gedurende deze twee jaar den geheelen dag in de
j school is ­en ’s avonds de lessen van de twee hoogste klas-
Q sen der Kweekschool volgt. Aan het eind van deze tweede
ig periode is een examen geplaatst, een eind-examen, ingericht
` ongeveer als dat aan de gymnasia en afgenomen onder toe-
li zicht van Gecommitteerden door de docenten der Kweekschool. r
lt Het einddiploma der Kweekschool is de akte van onderwijzer,
r` die dan vervangt de tegenwoordige akte van onderwijzer,
die voor Fransch, Duitsch, Engelsch, wiskunde, gymnastiek en
fê teekenen.
Deze wijzigingen brengen belangrijke voordeelen mee.
Ten eerste dat de onderwijzer niet langer op 18, maar op
l
i li
l
ill