HomeDe uitwerking van het nieuwe art. 192 der grondwetPagina 58

JPEG (Deze pagina), 638.03 KB

TIFF (Deze pagina), 7.92 MB

PDF (Volledig document), 110.98 MB

IK


56
E mocht blijken voor een bepaald vak d‘en boven aangegeven
levertijd over 3 jaren te verdeelen.
Omtrent verdere aanvullingen van den l·eerplicht in ver-
f band met kinderarbeid, zie men Hoofdstuk 4, § 18. ­­
Het behoeft bij de zeer bijzondere eischen, die wij aan het
lj vervolgonderwijs stellen, geen betoog, dat het gegev-en zal
; moeten worden door afzonderlijke onderwijzers. Zij zullen
g op dezelfde wijze gesalarieerd moeten worden als die bij het
lager onderwijs. Ook wat hun opleiding -en bevoegdheid be-
§ treft behoeven geen afzonderlijke eischen te worden gesteld.
jj De in ons volgend hoofdstuk geschetste opleiding waarborgt
een zoodanige ·ontwikkeling bij de onderwijzers, dat degenen
onder hen, die zich tot dit onderwijs voelen aangetrokken,
5; geacht kunnen worden het best do·or eigen studie den weg
te vinden tot aanpassing aan de eigenaardige eischen, die dit
onderwijs hun zal stellen.
Dat het vervolgonderwijs over scholen moet kunnen be-
j schikken, wier werklokalen en andere inrichtingen de leer-
lingen ruimschoots in de gelegenheid stellen ,,de handen uit de
mouwen t·e steken", behoeft evenmin nader betoog. Wat
daaromtrent boven over de lagere scholen is gezegd, geldt
I‘ in nog hoogere mate voor het vervolgonderwijs.
l
i

r
E!
ju
ll Y
il 1
ll ‘
;z
la
ll
E i
KE l
[A .
vl
*5
l
l
ll.