HomeDe uitwerking van het nieuwe art. 192 der grondwetPagina 55

JPEG (Deze pagina), 943.71 KB

TIFF (Deze pagina), 7.89 MB

PDF (Volledig document), 110.98 MB

53
gezichtspunten gewonnen worden. Zoo dient het onderwijs
in de Nederlandsche taal zich aan te sluiten bij het gebruik,
dat de leerlingen daarvan in hun dagelijksch leven maken;
het rekenen behoort zijn vormen en voorbeelden te ontlee-
nen aan den kring van zaken, waarmede de leerling in aan-
raking komt, het heeft toch niet meer gelijk in de eerste
jaren tot taak, den leerling zuiver formeel de verschillende
bewerkingen met getallen te doen beheerschen, maar het
moet hem vertrouwd maken met de aantallen en getallen-
verhoudingen, waarmede hij telkens in het leven in aanraking
zal komen. Daarom moet het niet slechts zijn voorbeelden
aan dit gebied ontleenen, maar moet het ook trachten de
volkomen willekeurige en foutieve getallenvoorbeelden te
vervangen door zoodanige, die zich van de werkelijkheid
niet al te zeer verwijderen. Boekhouding in zijn allereen-
voudigsten vorm, als overzicht van inkomsten en uitgaven,
zou zich daarbij kunnen aansluiten. Het onderwijs in Kennis
der Natuur moet op dergelijke wijze uitgaan van wat op
zichzelf reeds den leerling belang inboezemt, omdat hij de
beteekenis ervan uit dagelijksche ervaring begrijpt, en het-
zelfde geldt van het onderwijs, dat den leerling oriënteeren
moet in de maatschappij, haar economische structuur en
zijn rechten en plichten als staatsburger. Dat naar onze
meening bij dit alles handenarbeid in den ruimsten zin van
het woord, g·elijk wij boven hebben omschreven, niet gemist
kan worden, veeleer op den voorgrond moet staan, behoeft
na het voorgaande wel geen betoog meer.
Het spreekt van zelf, dat aldus ingericht onderwijs in de
grootere plaatsen althans, niet uniform zal kunnen worden
ingericht. De leerlingen zullen niet, zooals bij het lager on-
derwijs, op zuiver localen grondslag tot klassen en scholen
vëreenigd kunnen worden, maar zij moeten worden ingedeeld
naar het beroep, dat zij zich hebben gekozen. Men zal
afzonderlijke scholen, bijv. voor de bouwvakken, voor de
machinevakken, voor de grafische vakken, voor de hout-
bewerkers, voor het kleedingbedrijf enz., moeten maken.
Zoove-el mogelijk worde bij de organisatie dier scholen voor
een bepaald vak medezeggingschap verleend aan de besturen
der patroons- en werkliedenorganisaties, zoodat van hun prac-
tische ervaring een ruim gebruik worde gemaakt en ook
hun belangstelling voor het onderwijs worde opgewekt. Met
' hunne opmerkingen zal rekening moeten worden gehouden
bij de inrichting van het leerplan. Niet alleen toch de in
elk vak te behandelen leerstof, maar ook de vakken zelf
l
i ./E