HomeDe uitwerking van het nieuwe art. 192 der grondwetPagina 49

JPEG (Deze pagina), 917.37 KB

TIFF (Deze pagina), 7.90 MB

PDF (Volledig document), 110.98 MB

47
gemeente nalatig in haar verplichting om een school op
te richten, dan moet zij hiertoe krachtens een wettelijke
regeling zoo noodig door Ged. Staten of - indien deze
in gebreke blijven --- door de Kroon kunnen gedwongen
worden.
De voorbereidende scholen behooren aan hooge eischen
van hygiëne te beantwoorden.
In den regel zal het onmogelijk blijken, bestaande ge-
bouwen, welke voor ander'e doeleinden werden gebruikt,
hiervoor te verbouwen, terwijl de bestaande Fröbel- of
bewaarscholen op enkele uitzonderingen na evenmin zonder
het maken van enorme kosten tot goede scholen zullen kun-
nen worden verbouwd. Men dient derhalve rekening te
houden met de omstandigheden, dat zeer hooge uitgaven
zullen vereischt worden om een voldoend aantal gebouwen
voor voorbereidend onderwijs tot stand te brengen, aangezien
van het bestaande ze‘er weinig zal kunnen worden gebruikt
en het getal der scholen een belangrijke vermeerdering zal
moeten ondergaan. De Commissie meent echter, dat dit
geen reden mag zijn om dit onderwijs, dat tot schande
van ons land zoo lang stiefmoederlijk werd bedeeld, thans
niet d­e beschikking te geven. over gebouwen, welke aan
behoorlijke eischen voldoen. De bij het in werking treden
der nieuwe regeling bestaande schoolgebouwen zullen binnen
drie jaren in overeenstemming moeten zijn gebracht met te dien
aanzien bij Alg. Maatregel van Bestuur te stellen eischen.
Het maximum aantal l·eerlingen, in één sehoollokaal onder
te brengen, behoort, met het oog op de wenschelijkheid
om de eischen der sehoolhygiëne voor jonge kinderen nog
strenger te maken dan voor oudere, niet meer dan 25 te zijn.
Ook in het b·elang van het onderwijs dient dit aantal niet
h-ooger te worden gesteld. De Commissie wenscht, dat met
het stelsel van helpsters gebroken wordt en dat de leiding
van een klasse aan slechts één vrouw worde opgedragen.
Zij is van oordeel, dat de verantwoordelijkheid voor een
klasse van jonge kinderen voor één persoon niet te dragen
is, wanneer deze klass‘e uit meer dan go leerlingen bestaat.
De school moet bestaan uit ruime, goed verlichte en geven-
tileerde lokalen, zooveel mogelijk op het zuiden of zuid-
westen gelegen, zoodat de zon ruimschoots kan toetreden.
De lokalen moeten het karakter hebben van een gezellige
kinderkamer.
. Indien van banken als zitplaatsen gebruik wordt gemaakt,
behoort voor iederen leerling een bank aanwezig te zijn.
tl