HomeDe uitwerking van het nieuwe art. 192 der grondwetPagina 48

JPEG (Deze pagina), 920.86 KB

TIFF (Deze pagina), 7.90 MB

PDF (Volledig document), 110.98 MB

fl
l
I
l
l 46
l .
j a. spelen (vooral dienstbaar gemaakt aan de lichamelijke
g ontwikkeling;
b. handenarbeid (waarbij vooral de zelfwerkzaamheid tot
haar recht moet komen) met daarvoor bestemde leer-
of speelmiddelen (papier, klei, enz.);
c. vertellen als oefening tot het verstaan en leeren ge-
l bruiken der moedertaal en als middel tot verstandelijke,
ll aesthetische en zedelijke opvoeding;
d. aanleeren en leeren zingen op het gehoor van eenvou-
dige kinderliedjes (met hetzelfde doel, als onder c. aan-
t gegeven.)
j De Bevredigings-Commissie heeft niet alleen den naam
ll van het bewaarschoolonderwijs in haar wetsvoorstel behou-
den, maar zij laat de zaak zelve ook in zooverre onveranderd,
§ dat zij zich blijkbaar het onderwijs op dezen trap in hoofd-
zaak denkt als bijzonder onderwijs. Wel houdt zij in art. 1
al. 2 rekening met de mogelijkheid van openbare bewaar-
scholen, maar zij doet niets om dit onderwijs algemeen te
maken. ja, in haar Memorie van Toelichting verzet zij zich
l uitdrukkelijk tegen de verplichting aan gemeentebesturen om
j bewaarscholen op te richten. Zij beroept zich daarbij op
jj de historische ontwikkeling; het bijzonder onderwijs, dat op`
dit gebied volstrekt niet altijd confessioneel onderwijs is ­-
‘ de Bevredigings-Commissie herinnert ten bewijze daarvan aan
den belangrijken arbeid, door het Nut in dit opzicht verricht
j - heeft van oudsher in dezen tak van onderwijs groote
’ belangstelling getoond. Nu *wenscht onze Commissie in geenen
deele in waardeering van dien arbeid achter te staan bij de
l, Bevredigings-Commissie, maar zij meent, dat de uitkomst toch
ook getoond heeft, dat algemeene invoering van het voorberei-
E dend onderwijs langs dezen weg niet te bereiken zal zijn. Daarom
ï acht de Commissie het noodzakelijk, dat aan de schoolraden,
E resp. gemeentebesturen de verplichting wordt opgelegd te
voorzien in de behoefte aan voldoend openbaar voorbereidend
i onderwijs volgens soortgelijke regels als gelden ten aanzien
van het lager onderwijs. Met dien verstande, dat dit onder-
~ wijs, indien het sl­echts één leerjaar omvat, ook in een voor-
bereidende klasse van een lagere school zal kunnen worden
gegeven. Eerst wanneer een voldoend aantal ouders een ·
, drie-jarigen cursus verlangen, zal de gemeente verplicht
moeten zijn, een afzonderlijke voorbereidende school op te
I richten. De Commissie meent, dat het minimum-aantal leer-
_ lingen, waarvoor de oprichting van een dergelijke school ge-
l eischt kan worden, op 15 te stellen zal zijn. Blijkt een
l
)`
.j Q