HomeDe uitwerking van het nieuwe art. 192 der grondwetPagina 47

JPEG (Deze pagina), 915.03 KB

TIFF (Deze pagina), 7.89 MB

PDF (Volledig document), 110.98 MB

45
§7. Inrichting van het Voorbereidend
­ Onderwijs.
De Bevredigings-Commissie heeft in haar voorstellen opge-
nomen een ontwerp van wet tot regeling van het bewaarschool-
onderwijs. Aldus wordt d­e oude naam bewaarschool gehand-
haafd. Gelijk uit het voorgaande reeds gebleken is, is onze
Commissie van oordeel, dat deze naam niet meer past bij
het karakter dezer scholen. De handhaving ervan wekt het
vermoeden, dat de opvoedkundige waarde dezer scholen wordt
onderschat, en dat bovendien in dezen naam niet tot uiting
komt de wenschelijkheid, dat aan het onderwijs, dat in de
lagere school aan de kinderen wordt gegeven, een and·er
onderwijs zal voorafgaan, dat bedoelt de kinderen door licha-
melijke en geestelijke ontwikkeling tot het ­ontvangen van lager
onderwijs geschikt te maken.
De Commissie acht het daarom gewenscht, dat in de wet
gesproken wordt van voorbereidend onderwijs en voorberei-
dende scholen. Immers is de goed ingerichte Fröbelschool
door haar opvoedingsfactoren: goed geleid spel, zelfwerkzaam-
heid en handenarbeid, een voorbereiding voor de lagere school.
Onder voorbereidende scholen kunnen dan begrepen worden
a. Fröbelscholen, b. de scholen, waar d·e denkbeelden van
Dr. Maria Montessori worden toegepast, of andere, door het
schooltoezicht goed te keuren method·en worden gevolgd.
Hierin ligt reeds opgesloten, dat aan het voorb·ereidend onder-
wijs een veel grootere mate van vrijheid moet worden gegeven,
dan thans het bewaarschoolonderwijs geniet. Volgens de
geldende bepalingen is het niet geoorloofd de kennis van
cijfers of letters in het bewaarschoolonderwijs in te voeren.
Nu hebben wij boven reeds betoogd, dat wij een voor alle
kinderen verplicht onderwijs in de beginselen van schrijven,
lezen en rekenen bij het voorbereidend onderwijs ongewenscht
achten. Maar het blijkt in de praktijk dat vele kinderen
zich tot oefeningen met cijfers en letters in hooge mate
voelen aangetrokken. De methode Montessori stelt de kin-
_ deren in staat aan die neiging toe te geven en weet pp
het spelen met letters een geheele methode van schrijf- en
lees-onderricht op te bouwen. De Commissie meent, dat de
wet uitdrukkelijk het recht der voorbereidende school moet
erkennen zich van zulke methoden te bedienen, waar de
wenschen en neigingen van het kind dit blijken te eischen.
Het onderwijs behoort in alle leerjaren te omvatten:
X