HomeDe uitwerking van het nieuwe art. 192 der grondwetPagina 46

JPEG (Deze pagina), 882.48 KB

TIFF (Deze pagina), 7.89 MB

PDF (Volledig document), 110.98 MB

E
E
E F 44
en dus wat men er ook voor mocht aanvoeren, men ver-
4 zette er zich van die zijde heftig tegen. Bij de komende
gelijkstelling vervalt natuurlijk dit bezwaar. Aan de andere
l bezwaren echter, in den loop der tijden tegen kosteloos
l onderwijs geuit, vermag de Commissie geen groote bete-e-
kenis toe te kennen.
,,Ons volk wenscht de standenschool," wordt er beweerd,
,,de praktijk bewijst het immers." Die redeneering gaat echter
niet op. W.aar d·e standenschool er eenmaal is, ons onderwijs
voor een goed deel op ’t beginsel van de standenschool is
A gebouwd, spreekt het vanzelf dat de ouders als ’t ware
i gedwongen worden, indien ze dit maar eenigszins kunnen,
hun kinderen naar de standenschool te zenden. ’t Is er mee
{ als met het fooienstelsel in de restauratie’s en cafe’s; iedereen
l bijna is er tegen en i‘edereen doet er aan mee, moet ·er aan
meedoen, omdat het er is.
7Vie .als ·eenling weigert maakt zich onmogelijk. De gegoede,
l die op een plaats waar de standenschool bloeit, zijn kind
T toch naar de kostelooze school zou willen zenden, maakt zich
E eveneens onmogelijk en benadeelt zijn kind. Geheel anders
wordt dit, wanneer de kosteloosheid van het onderwijs regel
is, m.a. w. wanneer alle van overheidswege gesubsidieerd
lj onderwijs kosteloos zal zijn.
l Daar dit onderwijs dan, omdat allen er gelijk belangheb-
g` benden bij zijn, aller sympathie zal hebben, zal men ook geen
kosten ontzien dit zoo goed mogelijk te maken. Het eene
t bezwaar na het andere zal dan vervallen en wij zullen het
voordeel hebben dat de zorg der overheid voor ons volks-
onderwijs aan het gansche volk ten goede komt. Het zal er
mee gaan als met de invoering van den persoonlijken dienst-
j‘ plicht. De algemeene rechtvaardigheid is ermede betracht,
de zorg voor den soldaat is er buitengewoon door verbeterd,
de waarde van het leger is er door opgevoerd en de bezwaren
.... , niemand spreekt er meer over, al werden ze van te voren
nog zoo breed uitgemeten.
O-ok al moge het waar zijn, dat in enkele Amerikaansche
w steden standenscholen bestaan, in het overgroote deel der
Vereenigde Staten, maar ook in Frankrijk, Zwitserland, Italië, _
j Oostenrijk, Portugal, Noorwegen en Beieren en in verschillen-
de Duitsche steden buiten Beieren, bijv. in Berlijn, bestaat de
algemeene kostelooze volksschool en voldoet zij uitstekend.
»
l
l 2