HomeDe uitwerking van het nieuwe art. 192 der grondwetPagina 42

JPEG (Deze pagina), 881.86 KB

TIFF (Deze pagina), 7.96 MB

PDF (Volledig document), 110.98 MB


de verplichting van het vervolgonderwijs aan, gedurende 2
; of 3 jaar, naar gelang van de inrichting der vervolgscholen.
Behalve deze algemeene verlenging van den leerplichtigen
leeftijd, zullen nog eenige verbeteringen in de leerplichtwet
§· behooren te worden ingevoerd. Zoo zal het aantal schooltijden
(IO in 28 dagen) voor welke volgens art. 16, 4e alinea verlof
kan worden gegeven door het hoofd der school, zonder be-
l krachtiging van het schooltoezicht, aanmerkelijk moeten wor-
den verminderd. De berechting der overtredingen moet zoo
~ worden gewijzigd, dat de administratieve behandeling wordt
j vereenvoudigd en vooral de tijd die verloopt tusschen over-
t treding en eindbeslissing zeer belangrijk worde verkort, ter-
wijl de strafbepalingen moeten worden verscherpt. Wellicht
’ zou de m·eest gewenschte regeling zijn, dat aan de Commissies
j tot wering van schoolverzuim de bevoegdheid tot berechting
l dezer overtredingen werd opgedragen met h·ooger beroep bij
den kantonrechter. Zoo het denkbeeld der schoolraden tot
l uitvoering komt, zouden deze Commissies uit en door den
j schoolraad kunnen worden samengesteld.
i Voor een goeden gang van het onderwijs is het voorts ge-
t wenscht, dat kinderen, die niet meer leerplichtig zijn, maar
wier ouders of verzorgers wenschen, dat zij nog een jaar de
school blijven bezoeken, gedurende dien loopenden cursus
Y beschouwd worden als vallende onder de leerplichtwet. De
Y verruiming der leerplichtwet in verband met de bepalingen
omtrent kinderarbeid en omtrent scholen van buitengewonen
‘ aard, behandelen wij in de op deze onderwerpen betrekking
hebbende paragrafen van dit rapport.

E §6. Schoolgeldheffing.
Onze Commissie is niet tot eenstemmigheid gekomen ten
opzichte van de vraag of al dan niet schoolgeld behoort
te worden geheven. Wie bekend is met den strijd der mee-
ningen op ond·erwijsgebied, zal zich daarover niet verwonde-
ren. Wij wenschen de vraag van de schoolgeldheffing, die
reeds heel wat pennen in beweging heeft gebracht, hier niet F
E opnieuw uitvoerig te behandelen, maar geven slechts kort »
j de verschillende inzichten weer, die daarover in onze Com-
l missie zijn verdedigd in verband met de aanleiding tot dit
rapport, het nieuwe artikel 192.
§ Enkele leden onzer Commissie kunnen niet medegaan met
1
I
r
r