HomeDe uitwerking van het nieuwe art. 192 der grondwetPagina 37

JPEG (Deze pagina), 802.43 KB

TIFF (Deze pagina), 7.89 MB

PDF (Volledig document), 110.98 MB

l 35
I
I HOOFDSTUK II.
I
I INRICHTING VAN HET SCHOOLSTELSEL.
§5_ lndeeling der verschillende onderdeelen.
I Leerplicht.
Bij de overweging van de inrichting van ons schoolstelsol
I is onze Commissie uitgegaan van de ov·ertuiging, dat de
leerplichtige leeftijd aanzienlijk moet worden verhoogd. Zij
spreekt daarmede een ineening uit, die sedert langen tijd
gemeen goed is van alle vrienden van ons onderwijs. VVij
herinneren slechts aan de schets van den grondslag van ons
. volksonderwijs, uitgegeven door de Nutscommissie voor On-
derwijs; aan de concept-wet van Volksonderwijs en de stel-
lingen van het Congres voor kinderbescherming, aan de
; eischen van den B. v. N. O., het N. O. G. en de Ver. van
F Hoofden van Scholen, en ten slotte aan de progratnmafs
van verschillende politieke partijen.
ë Wij hebben aan de breede argumentaties voor de verlenging
. van den leertijd geen nieuwe argumenten toe te voegen.
Slechts willen wij erop wijzen, dat de oude argumenten een
nieuwe, dringender beteekenis hebben gekregen door het
‘ groote wereldgebeuren om ons heen. Overal rust men zich toe
om aan den economischen wedstrijd die ons aan het einde
van den wereldoorlog te wachten staat, met voldoende krach-
I ten deel te nemen. Overal beseft men, dat een volk, sterk in
den vreedzamen wedijver, alleen kan zijn een goed onderwezen
volk. In de oorlogvoerende landen staan, ondanks den oor-
log, onderwijshervormingen in het middelpunt der aandacht
van all·e deskundigen. Nederland is met zijn volksonderwijs,
K eenmaal zijn trots en een reden voor bewondering van het
E Buitenland, schrom-elijk ten achter geraakt. In ’t bijzonder
ten opzichte van den leerplicht kunnen wij niet meer ver-
t geleken worden met bijna alle Duitsche en Arnerikaansche
staten, met de Zwitsersche kantons, met Engeland en het
grootste deel van Oostenrijk. Het is tijd, en nu tijd, tot
I
I
I