HomeDe uitwerking van het nieuwe art. 192 der grondwetPagina 36

JPEG (Deze pagina), 919.75 KB

TIFF (Deze pagina), 7.89 MB

PDF (Volledig document), 110.98 MB

ä l
l
34
ë Teneinde ieder in de gelegenheid te stellen dit werk te
doen, dient aan de leden een presentiegeld te worden ,
toegekend.
De regeling van het schooltoezicht zal in de toekomst 5
ook het toezicht op het voorbereidend onderwijs moeten om- Q
vatten. Ook de Bevredigings-Commissie heeft dit ingezien. `
In haar ontwerp van wet tot regeling van het bewaarschool­ Q
onderwijs werd voorgesteld het toezicht op de bewaarscholen
7 op te dragen aan eene inspectric-e. Nu bedroeg echter het
aantal openbare bewaarscholen in 1913 177 en het aantal ;
der bijzondere 1135. Die getallen zullen zeer aanmerkelijk
` stijgen, wanneer de plannen onzer Commissie of slechts die
der Bevredigings­Commissie worden uitgevoerd. Het is dus
duidelijk, dat het aantal der voorbereidende scholen veel te
groot zal zijn, dan dat één inspectrice{teur) de taak van het 1
toezicht naar behooren zou kunnen vervullen. De inspectrice i
behoort daarom bijgestaan te worden door schoolopziene­ 1
ressen of schoolopzieners. Aan de inspectrice blijft het 1
hoofdtoezicht over de voorbereidende scholen, zij heeft vrijen `
Y toegang tot al deze scholen, en het toezicht op de archieven
l der schoolopzieneressen. Zij is de schakel tusschen het op- 3
j pertoezicht (den Minister) en de schoolopzieneressen. Zij moet 1
, voortdurend voeling houden met dezen 1en naar samenwerking T
met hen streven. 1
5* Het maximum aantal scholen, waarover één schoolopziene­
E res toezicht uitoefent mag niet me·er dan 1oo bedragen. Uit
« het bovenstaande volgt, dat artikel 21 van het ontwerp van .
wet tot regeling van het bewaarschoolonderwijs naar de mee- ,
l ning onzer Commissie behoort te luid1en: De inspectrice, de l
L schoolopzieneres, en de plaatselijke Commissie hebben vrijen
toegang, enz. De schoolopzieneres behoort te worden geraad- ·
l pleegd over de inrichting der schoollokalen, het leerplan,
i den rooster der lesuren en de keuze der leer- en speelmiddelen,
l en zulks zoowel voor de openbare als voor de gesubsidieerde 1
bijzonder­e bewaarscholen. Ze wordt voorts gekend in de be-
noeming van het hoofd en de -onderwijzeressen eener voorbe-
reidende school. De schoolopzieneres streeft zooveel mogelijk
naar samenwerking met de plaatselijke Commissie van Toe-
zicht. Zij tracht door het houden van arrondissementsverga­
deringen ook de samenwerking met haar en het onderwijzend
j personeel en die van het onderwijzend personeel onderling
zooveel mogelijk te bevorderen. {
l
F 1
I
t 2