HomeDe uitwerking van het nieuwe art. 192 der grondwetPagina 30

JPEG (Deze pagina), 766.57 KB

TIFF (Deze pagina), 7.87 MB

PDF (Volledig document), 110.98 MB

E
l`.
i 28
haar voor zijn rekening neemt ~ dan is het ook gewenscht
j haar uitdrukkelijk voor te schrijven. Wij zouden dus de beide
{ eerste alinea’s van art. 24 aldus willen lezen:
4 Art. 24. 1. Behalve het hoofd der school wordt aan elke
t school tenminste één onderwijzer vereischt, zoodra het aantal
J schoolgaande kinderen meer dan 25, tenminste twee onderwij-
ï zers, zoodra het 41 bedraagt:
i 2. Voor elk 4o-tal schoolgaande kinderen, boven de 40
wordt één onderwijzer meer vereischt.
terwijl art. 48 al. 2 vervalt.
Tengevolge van dit voorstel zou het minimum aantal onder-
wijzers als volgt zijn:
1 11) onderwijzer voor 25 leerlingen
2 onderwijzers ,, 26- 40 ,,
s ,, ,, 41-- 80 ,,
4 JJ D) JJ
5 ii ,, ï2ï"‘I6O »,
6 ,, ,, 161---200 ,,
enz. enz.
Aldus worden deze beide voordeelen verkregen:
1e. Dat voor het normale type van scholen boven 40 leer-
lingen nooit een onderwijz·er meer dan 2 klassen te verzorgen
heeft; 2e. dat reeds met 160 kinderen de normale school ‘
wordt bereikt, waarin elke onderwijzer slechts één klasse
voor zijn rekening behoeft te nemen.
I
Ten opzichte van de exploitatie- en bouwkosten kan onze
Commissie zich in hoofdzaak vereenigen met wat het rapport
der Bevredigings-Commissie daaromtrent bevat. VVij wen-
schen dienaangaande slechts op te merken, wat de exploi-
tatiekosten betreft, dat d‘eze op meer eenvoudige wijze be-
rekend kunnen worden dan in het rapport geschiedt. De
j uitgaven voor leermiddelen, schoolbibliotheken, verwarming,
1 verlichting en schoonmaak kunnen van tevoren worden ge-
fixeerd; daarbij behoort in het oog te worden gehouden, dat
de kosten per leerling op kleine scholen noodzakelijk hoo-
ger zullen zijn dan op groote scholen.
Voorts hebben wij bezwaar ertegen, dat de bijzondere
scholen ten opzichte van uitgaven als die voor schoolartsen,
sehoolbaden en bibliotheken van allerlei van het gemeente-
bestuur zouden kunnen eischen, zonder dat de gemeente
1) ln deze getallen is het Hoofd der School inbegrepen.