HomeDe uitwerking van het nieuwe art. 192 der grondwetPagina 26

JPEG (Deze pagina), 875.66 KB

TIFF (Deze pagina), 7.93 MB

PDF (Volledig document), 110.98 MB

>
24
l Rijksbelastingen. Wil men den schoolraad de zelfstandige
l positie geven, die de Commissie bedoelt, dan zal althans
li als sluitpost van zijn begrooting, naast eventueele wettelijk
g gefixeerde bedragen van Rijk en Gemeenten, zulk een school-
t belasting niet kunnen worden gemist.
j Daar het de bedoeling is het bestuur der onderwijszaken
I geheel uit de vermenging met politieke en andere aan het
onderwijs vreemde belangen vrij te maken, zouden politieke
lichamen, in casu Gedeputeerde Staten, ook als colleges van
beroep moeten worden uitgeschakeld. Van een beslissing
van het Dag. Bestuur van den schoolraad zou beroep moeten
openstaan op den schoolraad in zijn geheel, en van dezen
zou men in beroep kunnen gaan bij den Onderwijsraad. De
laatste beslissing zou natuurlijk evenals thans aan de Kroon
moeten worden gelaten. Het volgt uit het bovenstaande van-
, zelf, dat onze Commissie zeer ingenomen is met de instelling
van -den Onderwijsraad. Zij hoopt en vertrouwt dat deze
mettertijd zal uitgroeien tot het centraal onderwijslichaam
in ons land.
Onze Commissie is overtuigd, dat alleen langs den ge-
schetsten weg een afdoende behartiging der onderwijszaken
en een definitieve beëindiging van den politieken schoolstrijd
te verkrijgen zal zijn, en dat men dus vroeg of laat den
door haar aangegeven weg zal moeten inslaan, maar zij ont-
veinst zich niet hoe groote moeilijkheden op dien weg te
overwinnen zullen zijn bij den tragen gang der wetgeving
en de gehechtheid aan oude instellingen, ook al is hun
ontoereikendheid gebleken. Zij heeft daarom gemeend bij
haar verderen arbeid overal rekening te moeten houden met
de mogelijkheid dat het bestuur der onderwijszaken aan de
gemeenteraden blijft opgedragen, en alleen bij de onderdeelen
die daartoe een speciale aanleiding gaven, de aandacht gevestigd
I op de betere oplossing der vraagstukken, die door het stelsel
der schoolraden te verkrijgen zal zijn.
§3. De financieele gelijkstelling ten op-
zichte der verschillende onderdeelen.
Na de bespreking dezer preliminaire vragen kunnen wij
thans overgaan tot een nadere beschouwing van de verschil·
lende onderdeelen der financieele regeling. Gelijk bekend is
wenscht de Bevredigings-Commissie van de drie soorten van