HomeDe uitwerking van het nieuwe art. 192 der grondwetPagina 23

JPEG (Deze pagina), 939.68 KB

TIFF (Deze pagina), 7.91 MB

PDF (Volledig document), 110.98 MB

_ 21
1
ï ganen -­- voor welke de Commissie den naam van schoolraden
‘ den meest gepasten acht - zouden moeten worden gekozen
volgens het stelsel van evenredige vertegenwoordiging, bij
algemeen stemrecht. Dat dit ,,algemeen" behoort te zijn
in dien zin, dat ook aan de vrouwelijke helft der bevolking
medezeggingschap gegeven wordt waar het orzderwäszaken
‘ betreft, acht de Commissie vanzelf sprekend, ook voor de-
1 genen, die op algemeen politiek gebied de gelijkwaardigheid
van man en vrouw mochten bestrijden.
Q Zulk een loskoppeling bij de verkiezingen van de onderwijs-
vragen van d·e andere vragen, die door het kiezerscorps moeten
.° worden beslist, schijnt de eenige weg om inderdaad een ein-
l de te maken aan den politieken schoolstrijd. Het groote
j nadeel van dien strijd is immers steeds geweest de vermenging
j' van onderwijszaken met daaraan geheel heterogene vraag-
·, stukken. Niet dat op opvoedkundig gebied strijd bestaat
jl moet betreurd worden, integendeel, verschil van inzicht en
~ ijveren voor een eigen ideaal kan slechts het algemeen onder-
w wijspijl helpen verhoogen. Maar zeer bedenkelijk is het, de
school. gemaakt te zien tot een politieken stormram en om-
gekeerd is het ten zeerste te betreuren wann·eer voorstanders
E van sociale hervorming of van een krachtige medewerking
{ der gemeenten bij de ontginning der welvaartsbronnen de
{ handen niet ineen kunnen slaan, omdat ze gescheiden zijn
door opvoedkundige geschillen.
Langs dezen weg zal men ook verkrijgen, dat zij, die belast
worden met het bestuur van het onderwijs, gekozen zijn
om hun belangstelling in de zaken van onderwijs. Dat het
thans in minstens 9 van de IO gevallen anders is, behoeft geen
betoog, en het is bij het tegenwoordige stelsel onvermijdelijk:
de vele andere onderd­eelen der gemeentelijke politiek hebben
evenzeer recht op aandacht en belangstelling der gemeente-
raadsleden. Het gevolg is wederom een verscherping van
j den schoolstrijd, althans onze Commissie is overtuigd dat
; de zaak van het openbaar onderwijs veiliger is in de handen
van schoolmannen, ook al zijn deze voor zich zelf aanhangers
van het bijzonder onderwijs, dan in de handen van niet-des-
W kundige rechtsche gemeenteraadsleden, gelijk zij omgekeerd
¥ overtuigd is, en door dit rapport er het bewijs van hoopt te
leveren, dat warme voorstanders van het openbaar onderwijs,
, juist als onderwijsniannen een open oog zullen hebben voor
E de behoeften en belangen van goed bijzonder onderwijs.
H De vervanging van den concurrentiestrijd om de school, door
een strijd voor de school, zoowel de openbare als de bijzon-
l