HomeDe uitwerking van het nieuwe art. 192 der grondwetPagina 21

JPEG (Deze pagina), 1.13 MB

TIFF (Deze pagina), 9.51 MB

PDF (Volledig document), 110.98 MB

19
Om deze redenen kan de Commissie zich met bepalingen
als de genoemde, niet vereenigen, ook al ontveinst zij zich
niet het gevaar, dat door het aanwenden van deze fondsen
de openbare school in de praktijk financieel achtergesteld zal
worden bij de bijzondere.
In dit verband wenschen wij nog een enkel woord te wijden
aan de vraag of er bij de nieuwe regeling van het volksonderwijs
bepalingen noodig zijn omtrent vrijwillige bijdragen voor de
verbetering van bepaalde openbare scholen.
Blijkens het twaalfde vraagpunt van haar leiddraad heeft
j s¥,,_à;, ee -~ ~ - deze zaak ook een onderwerp van bespreking uitgemaakt in
»;·;,«­~,i., j de Bevredigings­Commissie, maar haar rapport bevat niet
l de uitkomsten dier bespreking. Van verschillende zijden is
g = 0 jg; aangedrongen op zulke bepalingen. Onze Commissie heeft
L · ämàf zich niet kunnen overtuigen, dat op dezen weg een belangrijk
<§gïfj’^EäT‘g ‘ resultaat zou zijn te verkrijgen, en lzij zou het zelfs niet
W j begeeren zoo` het bereikbaar ware. Zij meent dat het open-
t baar onderwijs ook operzbaar onderwijslmoet blijven, d.w.z:,
, ï, r, , _. `·=i_ uit jde openbare kas moet blijven bekostigd. Daarom ziet zij,
j gelijk. uit het vervolg zal blijken, meer heil in zoodanige
j bepalingen, die ook de voorstanders van het bijzonder on-
l derwijs belang geven bij een ruime en goede regeling van
E het openbaar onderwijs. Onze Commissie is niet zoozeer
overtuigd van de offervaardigheid der aanhangers van het
j ïegïgj ._`i bijzonder onderwijs, dat zij zou meenen, dat dezen vrijwillig
· eenigszins belangrijke bedragen zouden opbrengen, die zij
% even goed uit d-e openbare kas zouden kunnen ontvangen, en
i zulks alleen om te beletten dat gelijke bedragen ook aan het
Q - jïiêf : ‘ openbaar onderwijs zouden ten goede komen.
f g
§ 2. Schoolra-den.
E · 4-äiu. "‘ ‘»
` Het eerste en gewichtigste der vraagstukken, die zich
· l¤ ‘ï§ §,· l voord­oen bij de nadere uitwerking der financieele gelijk-
ë , - stelling, is dat omtrent de medewerking der gemeenten
i is‘` _ bij de bekostiging van het onderw1js.· Immers, de in § 1
i , genoemde beslissing sluit geenszins uit, dat alle kosten,
g 1 - .; , i .2 ä zonder onderscheid, voor het openbaar onderwijs en naar
gelijken maatstaf die voorn het bijzonder onderwijs, zullen
‘i l l worden betaald door het Rijk. Voor zulk een oplossing zou
» g pleiten, vooreerst dat op deze' wijze de schoolstrijd in de 1
»s`‘i jg gemeenten niet wordt bestendigd, en vervolgens dat vele
. i Hëtfvlocisiê j ;
E. Q R’°€ä"‘li`°€€`ib@£K § e$f Q
t we QP ; E
=t, ~ W er ië
..._ . _ _. e ·j
i s; ‘ . ·
a% *?‘·t2·¤­ï*~"ï