HomeDe uitwerking van het nieuwe art. 192 der grondwetPagina 20

JPEG (Deze pagina), 1.23 MB

TIFF (Deze pagina), 9.39 MB

PDF (Volledig document), 110.98 MB

18
derwijs, vooral w.aar deze zich in daden uit? Men heeft toch
te bedenken, dat d·e thans jaarlijks geschonken bedragen
door den nood worden bijeengebracht omdat de gevers an-
ders niet voor hen bevredigend onderwijs kunnen verkrijgen.
Zijn ze ni·et meer noodzakelijk dan zullen ze in de
toekomst uitblijven. En gebeurt dit niet, dan is de liefde
voor het onderwijs van deze richting die er uit spreekt, zoo
groot, dat dit dan ook maar een streepje voor hebben moet.
Bovendien, de verbodsbepaling, die aanbevolen werd teg­en .;, »,·V, ,,.,_., ,,,,; r,_, .<,,,,..,..,,,,·,,m j,;§,,,g,,,,,.l
bijzonder onderwijs v.an een richting, die men ni·et begeert,
zal blijken een tweesnijdend zwaard te zijn. Zij zal zich ook .,,i al ..._,. ____
richten tegen die soorten van bijzonder onderwijs, die men ·.>=Z ii‘'`'‘‘` 'i‘'i'
zeer ongaarne zou missen. Zijn niet herhaaldelijk door het
particulier initiatief belangrijke verbeteringen en hervormin­
gen in het onderwijs aangebracht, nieuwe leervakken geïntro-
duceerd, nieuwe eischen gesteld? Toegegev·en dat ­dit niet had .v.­ T
behooren te geschieden, dat de autoriteiten van Rijk en Z, ,
Gemeente het initiatief hadden behooren te nemen, maar Z E E,
zij hebben dit nu eenmaal niet steeds gedaan. Mag men zulk kl 3
een dogma maken van de voorkeur voor openbaar onder- Z __,`, T ,.,
wijs, dat men liever geen hervorming·en wenscht dan her- A ii?
vormingen, di·e door het initiatief van particulieren zouden _,_« ·,__;
tot stand komen? VV ie die vraag ontkennend beantwoordt * g`
moet ook verbodsmaatregelen, als hier besproken, afwijzen. i ,.,i
Als veiligheidsmaatregel, daar waar het aan de minderheid Z
niet gelukt de autoriteiten te bewegen het openbaar onder- Z g
wijs op een voldoend peil te brengen, moet althans de weg ‘
openstaan om door eig-en inspanning en opoffering het noo­ * ’ZZ`
dige te verz-ekeren. ln de toekomst zal dit juist voor de
voorstanders van neutraal onderwijs nog meer noodig zijn
dan thans. Het valt niet te ontkennen, dat in verschillend-e ¤> t- e;
deelen van ons land, wij denken aan het Zuiden, maar bijv. j T
ook aan streken als de Veluwe, het openbaar onderwijs een e·ei
moeilijke toekomst tegemoet gaat. H·et feit is niet denk- j j .,, Will
beeldig, dat het in streken als de bedoelde door vijandig
gezinde gemeentebesturen zeer stiefmoed·erlijk zal worden ZZ
bedeeld. Dan zal het laatste redmiddel moeten zijn voor .t=‘ L
dc minderheid, die neutraal onderwijs begeert, neutrale bij- e·
zondere scholen te stichten. Hoe noode ook de meerder-
heid onzer Commissie een openbare school door een bij-
zondere zoude zien vervangen, ook al blijft de richting
daarbij dezelfde, haar voorkeur voor het openb.aar onder- E
wijs gaat toch niet zoo ver, dat zij liever een slechte openbare
dan een goede bijzondere school zou zien. ZZZZ
t
~~ er A "“* t
è ·3
·»
..t‘ ï;`;.ï§ é it;
‘,.> r
ta-.·¤ ¤f{’ {
A2 _`
äj ri