HomeDe uitwerking van het nieuwe art. 192 der grondwetPagina 18

JPEG (Deze pagina), 927.59 KB

TIFF (Deze pagina), 7.93 MB

PDF (Volledig document), 110.98 MB

16
dere schoolbesturen kan dus door hen niet aanvaard worden.
Tusschen de gelden der gemeentekas en de bijzondere school-
fondsen bestaat toch dit dubbele verschil, dat het bedrag
der eerste onbeperkt is en door dwang bijeengebracht wordt,
terwijl -de tweede wisselvallig zijn en uit vrije keus worden
geschonken. Het aanbevolen stelsel zou dus alle hoop op
` bevrediging en daarmede op de dringend noodige herziening
. van ons onderwijsstelsel voor goed den bodem inslaan. Het
, is dus noch te aanvaarden door die voorstanders van openbaar
onderwijs, die op grond van recht en billijkheid tegemoet-
E koming aan de grieven der rechterzijde hebben bepleit, noch
5 door hen, die zich terwille van de zoo hoog noodige, in-
; grijpende, verbetering van het onderwijs bij de financieele
2 gelijkstelling hebben neergelegd.
. De meerderheid der Commissie komt dus tot de slotsom,
dat de bedoelde alinea aldus moet worden verstaan, dat elke
j ondersteuning van het openbaar onderwijs uit gelden, door
. belastingheffing bijeengebracht, recht geeft op een gelijk-
soortige ondersteuning van het bijzonder onderwijs. De min-
derheid der Commissie, hoewel deze conclusie betreurende
° en zich haar volle vrijheid in elk ander opzicht voorbe-
W houdende, heeft zich, voor zoover het den arbeid dezer Com-
` missie betreft, neergelegd bij de gevallen beslissing, en van-
, uit het standpunt der meerderheid de vraagpunten, die op
l dit onderwerp betrekking hebben, beoordeeld.
2 ln verband met de uitdrukking ,,Openbar‘e Kas" in het
ïï grondwetsartikel rees evenwel nog een tweede vraag. Alinea
, 9 van artikel 192 zegt dat het bijzonder algemeen vormend
è lager onderwijs, dat aan de bij de wet te stellen voorwaar-
’ d·en voldoet, naar denzelfden maatstaf als het openbaar on-
derwijs uit de ,,Openbare Kas" wordt bekostigd. Behoort
Q dit voorschrift niet aldus te worden uitgelegd, dat dit on-
l derwijs ook ge heel uit de -openbare kas wordt bekos-
i tigd, d.w.z. dat de schoolbesturen niet nog gelden van andere
herkomst aan dit onderwijs mogen doen toevloeien? De
§i schoolbesturen zullen onder de nieuwe regeling natuur-
`j lijk verplicht zijn tot het overleggen van hun rekening en
vi verantwoording aan de daartoe aangewezen rijksambtenaren;
uit de boeken zal dan blijken, of di·e besturen eigen fondsen
, hebben en tot welk bedrag. Nu kan het billijk geacht wor-
den, indien door het Rijk de som, die uit de Openbare
Kas zou betaald worden, indien er geen eigen fondsen wa-
X ren, verminderd wordt met het bedrag dier eigen baten; of
al