HomeDe uitwerking van het nieuwe art. 192 der grondwetPagina 15

JPEG (Deze pagina), 816.15 KB

TIFF (Deze pagina), 7.95 MB

PDF (Volledig document), 110.98 MB

I3
HOOFDSTUK I.
DE FINANCIEELE GELIJKSTELLING VAN
OPENBAAR EN BIIZONDER ONDERVVHS EN HAAR
GEVOLGEN. `
§ 1. Beteekenis van de financieele
gelijkstelling.
De Commissie stelt zich eenstemmig op het standpunt
dat het nieuwe artikel 192 der Grondwet als een feit en dus
de financieele gelijkstelling van het openbaar en het bijzonder
onderwijs als een eisch voor de wetgeving der toekomst moet
worden aanvaard. Zoowel die harer leden, die het nieuwe Grond-
wetsartikel betreuren, als een ernstig gevaar voor het openbaar
onderwijs, als zij, die ondanks hun bezwaren, de aanneming
ervan toejuichen als de noodzakelijke voorwaarde om te ko-
men tot schoolvrede en verbetering van ons onderwijs, en
als een daad van recht tegenover dat ·deel van ons volk,
dat onoverkomelijke bezwaren heeft tegen onderwijs dat
niet confessioneel is getint ­ en beide stroomingen zijn
in onze Commissie vertegenwoordigd - achten het over-
bodig te dezer zake in retrospectieve beschouwingen te
treden, omdat door zulke beschouwingen toch geen prac-
tische resultaten te bereiken zouden zijn.
Gaat men evenwel over tot de nadere uitwerking der
financieele gelijkstelling in concreto, dan rijzen onmiddellijk
enkele vraagpunten. In de eerste plaats dit, wat te verstaan
is onder de uitdrukking ,,Openbare Kas" in de negende
alinea van h­et nieuwe Grondwetsartikel, waarin wordt be-
paald, dat het bijzonder onderwijs naar denzelfden maatstaf
als het openbaar onderwijs uit de openbare kas wordt be-
, kostigd. Enkele leden onzer Commissie staan op het stand-
punt, dat uit het oogpunt eener financieele gelijkstelling
onder de ,,Openbare Kas" hier alleen kan worden verstaan
de Rijkskas. Immers, zoo betoogden zij, indien beide soor-
ten van scholen gelijkelijk door rijk en gemeente worden be-
kostigd, dan blijven de bijzondere schoolbesturen nog in het
bezit hunner fondsen, die of reeds aanwezig zijn of in de
x