HomeDe uitwerking van het nieuwe art. 192 der grondwetPagina 12

JPEG (Deze pagina), 929.03 KB

TIFF (Deze pagina), 7.87 MB

PDF (Volledig document), 110.98 MB

I
I
l
, IO
i voegde daaraan toe, dat het naar zijn meening het vruchtbaarst
_‘ zou zijn niet te trachten in eene conceptwet het geheele uitge-
_ ge e erege en, maar sec e j g
Y breide bi dt l l htsd hoofdlin-en eener re e-
r ling aan te geven. Waar op verschillende punten verschil
l van inzicht van de leden der Commissie te verwachten was,
" behoorde z.i. aan elk hunner het recht te worden gegeven des-
gewenscht van eene van de meerderheid afwijkende over-
I tuiging bij afzonderlijke nota te doen blijken.
Onze Commissie vereenigde zich met deze beschouwingen
Q en besloot dienovereenkomstig haar arbeid in te richten.
Thans kwam aan de orde de verdeeling der aldus omschre-
. ven taak. Met het oog hierop splitste de Commissie zich in
zeven sub-commissies.
X Aan de eerste sub-commissie, bestaande uit de heeren
1% Zelvelder, Lancée, Bigot, werd toegewezen het onderwerp:
Qï opleiding, examens, toezicht; aan de tweede sub-commissie,
l bestaande uit de heeren Kohnstamm en Lamers, Mej. Stell-
wagen en de heeren Klaas de Vries en Zernike, de wijze van
gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs; aan de
{ derde sub-commissie, bestaande uit Mejuffrouw Stellwagen,
*§ en de heeren Klaas de Vries en joosse, de salarieering,
art. 21 Lageronderwijswet, en disciplinaire straffen; aan de
vierde sub-commissie, bestaande uit de heeren Zernike, Zel-
Q velder en Bigot, de omvang van h‘et onderwijs, de aansluiting
jl der deelen, en het U.L.O. en M.U.L.O.-onderwijs; aan
de vijfde sub-commissie, bestaande uit de heeren Mieras, Bloe-
ïi mers en Lamers, de leerplicht en het herhalingsonderwijs;
, aan de zesde sub-commissie, bestaande uit den heer Bloemers
p en de dames Meijer en Krot, het voorbereidend onderwijs;
en aan ­de zevende sub-commissie, bestaande uit de heeren
j Kohnstamm, joosse en Mieras, de sociale vragen, verband
t houdende met het onderwijs.
[ ln een zevental vergaderingen, in pleno, gedurende de
.~ maanden juni tot December, behandelde de Commissie
Q de rapporten dezer sub-commissies naar gelang zij in-
kwamen, en stelde zij de conclusies vast, waartoe deze
aanleiding gaven. In opdracht der Commissie vereenigde
T tenslotte de laatstondergeteekende als algemeen rapporteur, ;
p daarbij terzijde gestaan door Mejuffrouw Stellwagen, de rap-
j, porten der sub-commissies en de gehouden besprekingen tot
gi één geheel, hetwelk daarop nogmaals in de volle vergadering
E· der Commissie werd besproken en goedgekeurd.
{ Ten opzichte van het aldus tot stand gekomen rapport
T; veroorloven wij ons nog de volgende opmerkingen.
ix
li
H