HomeDe uitwerking van het nieuwe art. 192 der grondwetPagina 117

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 7.94 MB

PDF (Volledig document), 110.98 MB

I
H5 I
I
élite te zijn en geen maatregel is gerechtvaardigd, welke haar I
in ontwikkeling achteruit zetten zou. Nu zal geen deskundige I
ontkennen, dat als men in eene klasse van bijv. 30 leerlingen I
er 1 of 2 heeft, die voor voortgezette studie bestemd zijn,
het onmogelijk is, deze uitzonderingen naar den eisch te
behandelen, zonder aan de groote meerderheid zijne zorgen
in meerdere of mindere mat·e te onttrekken. Naar verluidt,
komt dit kwaad op plattelandsscholen wel eens voor; zoo I
nu en dan worden wel eens klachten vernomen, dat het I
onderwijs in de hoogste klasse eener dorpsschool draait
om de behoeften van de enkele kinderen der notabelen, die
da.ar aanwezig zijn. lndi­en dat werkelijk voorkomt, verdient I
dit zeker ernstige afk‘euring, al zou ter vergoelijking er van I
wel een en ander zijn in te brengen. De scholen, die voor- I
bereiden voor middelbaar en gymnasiaal onderwijs kunnen I
hare leerlingen veel verder brengen, dan de volksschool kan I
doen, in de eerste plaats wijl zij bij de intrede in de school
reeds veel verder zijn en in de tweede plaats, wijl zij niet
d­en remmenden invloed ondergaan van medeleerlingen, voor
wie eene andere toekomst is weggelegd en dus ander I
onderwijs behoeven. De meening, dat het verschil tus-
schen de volksschool en de opleidingsschool alleen zou
bestaan in het weinigje Fransch, dat op de laatste I
onderwezen wordt, is dan ook ten eenenmale onjuist. In
het Rapport over -de herziening van het leerplan `der volks-
school, dat door een Commissie uit de hoofden van open-
bare scholen te Amsterdam onlangs is uitgebracht, vindt men I
onder meer gesproken van ,,de reken-ellende onzer hoog- I
ste klasse." Men ziet dan ook de rekenboekjes der volksschool
voortdurend eenvoudiger en gemakkelijker worden, zonder .
twijfel om te kunnen blijven voldoen aan het steeds grooter
aantal l·eerlingen, dat tengevolge van de werking der leer- I
plichtwet in de hoogste klasse der volksschool aankomt.
Veel aandacht is ten onzent geschonken a.an het ,,Mann- I
heimer stelsel", ·dat ten doel h-eeft, de kinderen te splitsen
naar hunne begaafdheid. Regelrecht daartegen in gaat het
streven. van onze Commissie, die een gelijkheid wil door- ,
voeren, waar de ondervinding overduidelijk geleerd heeft, I
dat geen gelijkheid bestaat, een streven, dat bij verwezenlijking
slechts op verlaging van het peil van ontwikkeling van de I
meer begaafde kinderen onzes volks kan uitloopen. I
Onverschillig, of men vóór of tegen schoolgeldheffing is,
zal men het onderscheid moeten behouden tusschen de volks-
school, die voor de overgroote meerderheid bestemd is en I
I
I
I I
I