HomeDe uitwerking van het nieuwe art. 192 der grondwetPagina 113

JPEG (Deze pagina), 967.50 KB

TIFF (Deze pagina), 8.02 MB

PDF (Volledig document), 110.98 MB

u
111 I
onderwijzers wijzigingen voorstelt in de regeling der school- j
angelegenheden, ten einde de school beter aan haar doel j
te doen beantwoorden, mag verwacht worden, dat zij die van j
deze voorstellen kennis nemen, dit zullen doen zonder voor-
oordeel en zonder het genoemde streven bij voorbaat te brand- l
merken als te zijn tegen ,,gezag in de school".
Tot de vooroordelen behoort de mening, dat ’t in de school
niet zou gaan zonder een door de autoriteiten aangewezen
hoofd, omdat men ’t in andere takken van dienst ook niet
zonder zulk een hoofd stellen kan. Men vergeet daarbij eens-
deels, dat de aard van de onderwijzersarbeid geheel anders is
dan die van een administratief of technies ambtenaar -­--- anders, j
omdat de onderwijzer, wil hij zijn werk go‘ed kunnen doen, zijn i
, volle persoonlikheid, zijn hele hart en gemoed moet geven j
j aan zijn werk, omdat, anders gezegd, de innerlike waarde van
dit werk minder wordt, zodra de wil van een ander hem nood- l
zaakt tot het volgen van een weg, die tegen zijn overtuiging
ingaat - anderzijds ziet men over het hoofd, dat de verdeling "
van de arbeid in de school verschilt van die in een bedrijf
of onderneming. Daar toch is ieder geëmployeerde met een i
onderdeel van de werkzaamheden belast, dat zijn speciaal
werk is geworden, dat biezondere vakbekwaamheid eist en j
is de centrale leiding van de direkteur nodig, om te zorgen
voor de behoorlike funktionering van het geheel. Maar ,
het geheel dat de school vormt, is een samenstel van gehelen.
Zij moeten aansluiten, zeker, maar daarvoor zorgt het leerplan
en waar dit leemten laat, de schoolvergadering. Daarom is, j
uit de aard van de zaak, de taak van degene, die wordt aan- i
gew­ezen voor de ,,l‘eiding", meer beperkt dan bij inrichtingen
r van anderen aard. Deze taak moet zich hiertoe bepalen: 1e. i
de administratie (adressen van leerlingen, schoolverzuim, voe-
ding en kleding, korrespondentie met de autoriteiten); 2e. j
[ de vertegenwoordiging van de school tegenover ambtenaren l
[ van het gemeentelik of rijksbestuur, zorg voor het school- l
l gebouw; ge. toezicht op de naleving van de in de schoolver- i
gadering genom­en besluiten en op het volgen van het leerplan; 1
4e. ’t treffen van regelingen in spoedeisende gevallen (bv. j
bij afwezigheid van een of meer der leden van ’t personeelï. j
In hoofdzaak is dit ook de taak van de direkteur van een j
school voor middelbaar en hoger onderwijs en het kan op 1
’t eerste gezicht verwondering wekken, dat in de kringen l
der leeraren met ’t totnogtoe gevolgde stelsel genoegen geno- i
_ ’ men wordt, terwijl de onderwijzers de benoeming van de
funktionaris, met de bovengenoemde vierledige taak belast, l