HomeDe uitwerking van het nieuwe art. 192 der grondwetPagina 110

JPEG (Deze pagina), 882.02 KB

TIFF (Deze pagina), 7.95 MB

PDF (Volledig document), 110.98 MB

¤’]"T
ll
ll-
108
Wil

NOTA INZAKE DE REGELING DER
INTERNE SCHOOLAANGELEGENHEDEN.
De ondergetekenden, die zich in hoofdzaak kunnen verenigen
met de in vorenstaand Rapport uitgesproken wensen, menen
toch gebruik te moeten maken van de geboden gelegenheid,
om ten aanzien van een enkel punt van een afwijkende mening
te getuigen. Het betreft de regeling der schoolzaken, zoals
zij door de meerderheid der Kommissie is ontworpen, met
name de benoeming, en als gevolg daarvan de bevoegdheden,
van het hoofd der voorbereidende en lagere school.
De stellers van deze Nota hebben de eer te behoren tot
die ,,uiterste" richting, wier denkbeelden in het Rapport worden
beschouwd als te zijn een ,,r·eaktie op de zo lang miskende
zelfstandigheid van de klasseonderwijzer" en in de psycholo-
giese omlijsting geplaatst van ,,ext1deme wensen, die niet aan
gig den aard der te regelen materie maar aan de behoefte van
verzet tegen de als dwingend gevoelde overmacht haar oor-
sprong danken", welke waardebepaling wordt gemotiveerd
door de overweging dat ,,immers" bij geen enkele andere tak
van dienst de aangewezen leider ontbreekt, ook niet bij het
middelbaar en hoger onderwijs. v l
gj, Het komt ondergetekenden voor, dat genoemde motivering
niet heel sterk is, ja zelfs dat zij pèche par la base.
Indien imm·ers tegen de richting, die zij vertegenwoordigen,
het bezwaar wordt aangevoerd, dat deze niet haar oorsprong
dankt aan de ,,aard der te regelen materie", zou verwacht
mogen worden, dat aan den aard van deze materie zelf daar-
teg­en bezwaren werden ontleend en niet aan andere takken
van dienst, ook niet aan het middelbaar en hoger onderwijs.
Ieder ding heeft zijn eigen eis. Wat voor het een of andere
bedrijf nuttig en nodig is, kan blijken niet te passen voor de
iii lagere school en een regeling, die bij het hoger en middelbaar
onderwijs voldoet, kan wellicht voor de lagere school uitlopen
op een mislukking. Om uit te maken of deze mogelikheid
,;E zich hier voordoet, heeft men te letten en uitsluitend te letten
op den ,,aard der te regelen materie". Hetgeen ondergete-
kenden in het onderstaande hopen te doen.
Maar zij mogen niet nalaten, vooraf stelling te nemen tegen de
ll
tij
==;
2
ll,

¤IH __ i , E in en