HomeDe uitwerking van het nieuwe art. 192 der grondwetPagina 11

JPEG (Deze pagina), 818.32 KB

TIFF (Deze pagina), 7.86 MB

PDF (Volledig document), 110.98 MB

· AAN HET
HOOFDBESTUUR DER MAATSCHAPPH
TOT NUT VAN ’T ALGEMEEN.
Mevrouw, /l/Iyne Heeren.
Alvorens tot aanbieding van ons rapport over te gaan, zij
het ons vergund de geschiedenis van h-et tot stand komen
daarvan hier kortelijk te vermelden.
Onze Commissie werd op 24 Maart IQI7 namens Uw
Hoofdbestuur geïnstalleerd door Uw medelid, den heer
L. C. T. Bigot. Zij koos d-en heer Bigot tot haar voorzitter,
terwijl Mejuffrouw Mr. N. Meihuizen zich welwillend belastte
met het ·opmaken van de notulen onzer vergaderingen. Zij
heeft daardoor de commissie zeer aan zich verplicht.
Het eerst·e punt onzer werkzaamheden moest bestaan in
het vastleggen van de wijze waarop wij ons zouden kwijten
van de ons opgedragen taak. Te dien opzichte lichtte de
heer Bigot de wenschen van Uw Hoofdbestuur in dezen zin
nader toe, dat het samen te stellen rapport zoo mogelijk twee-
erlei zou moeten behelzen. Vooreerst het aangeven van de wijze,
waarop uitvoering zou kunnen worden gegeven aan h-et voor-
schrift van het nieuwe Grondwetsartikel betreffende de financi-
eele gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs, en ver-
volgens het trekken van de groote lijnen voor den herbouw van
het onderwijsstelsel, die tengevolge van den politieken school-
strijd maar al te lang achterwege is gebleven.
Uit den aard der zaak zou bespreking van en kritiek op
het stelsel omtrent deze punten ontwikkeld in het rapport der
Bevredigings-Commissie, daarbij in het middelpunt der belang-
stelling staan. Maar natuurlijk zou de arbeid der Commissie
t zich geenszins behoeven te beperken tot zulk eene kritiek.
Met name ten opzichte van de organisatie van het onderwijs,
op welk gebied de Bevredigings-Commissie slechts twee, zij
het ook zeer belangrijke, punten: de opleiding en het voorbe-
r-eidend onderwijs, in haar onderzoek had betrokk-en, zou het
nieuwe rapport zoo mogelijk liefst in een stelselmatig geheel
de inzichten der Commissie moeten ontwikkelen. De heer Bigot
1