HomeDe uitwerking van het nieuwe art. 192 der grondwetPagina 109

JPEG (Deze pagina), 810.86 KB

TIFF (Deze pagina), 7.92 MB

PDF (Volledig document), 110.98 MB

i I
107 ,
II. De uitvoerende macht, dus het toezicht op het naleven
van wet en verordening en van de door de schoolverga­
dering genomen besluiten, voorts de afdoening der da-
gelijksche zaken en de administratie komt toe aan het
door de Overheid benoemde hoofd der school.
III. Schorsing als disciplinaire maatregel is onvereenigbaar
met de paedagogische eischen van het onderwijzersambt.
HOOFDSTUK IV. l
SOCIALE VRAGEN IN VERBAND I/IET DE SCHOOL. .
§17.Hyglë11lSChC vragen en Kinderarbeid.
I. Het instituut der schoolartsen behoort op alle scholen
te worden ingevoerd.
Il. Schoolba-den, schoolvoeding en schoolkleeding, voor zoo- l
ver deze laatste noodzakelijk zijn in het belang van I
het onderwijs, behooren werplichtend te worden gesteld.
III. Een verbod van kinderarbeid voor den leerplichtigen
leeftijd en van Zondags- en nachtarbeid voor jeugdige
personen worde ingevoerd. Voorts beperkende bepa-
lingen voor den arbeid van jeugdige personen tot 18 jaar.
§18. Scholen van buitengewonen aard.
I. Alle onderwijs aan kinderen op leerplichtigen leeftijd j
behoort te vallen onder de leerplichtwet.
II. De vrijstellingen onder art. 7, IO en 70 dier wet behooren I
te v·ervallen. V erscherping der l·eerplichtwet in verband
met de schol-en van buitengewonen aard is nog op l
andere punten gewenscht.
III. Sommige categorieën van onderwijs van buitengewonen
aard behooren Rijkszaak te worden. j
§19. Beroepskeuze.
I. Voor de beroepskeuz·e is noodig samenwerking van de l
school met bedrijfsleiders, schoolvereenigingsmannen, j
leiders van arbeidsbeurzen, medici en psychologen. Die
‘ samenw·erking is het beste te vinden in bureaux voor
beroepskeuze die van de overheid uitgaan.
II. Er worde gesticht een Centraal Bureau voor Beroeps-
keuze als verzamelplaats van materiaal en ter organi- ‘
seering van de wetenschappelijke behandeling van het j
vraagstuk der beroepskeuze. Q