HomeDe uitwerking van het nieuwe art. 192 der grondwetPagina 108

JPEG (Deze pagina), 835.21 KB

TIFF (Deze pagina), 7.92 MB

PDF (Volledig document), 110.98 MB

i
Iii
è,;ï
.l*-
106
EET
bereidend onderwijs behoort gelijkwaardig te zijn met,
Eïjï maar anders dan die voor het L.O.
H. Na de opleiding aan M. U. L. O. school of 3­jarige
H. B. S. volge een kweekschool welker onderwijs zes
bj leerjaren omvat.
III. Er zij één bevoegdheid, in den regel alleen te verkrijgen
door het eindexamen der kwe-ekschool.
B. SA1.A1<1e1ïR1Nc EN Posirm VAN DEN ONDERWUZER.
§14. Salarisregeling.
I. De wet behoort de minima der salarissen te regelen.
ggf Deze behooren v­oor alle plaatsen gelijk te zijn. School-
raden, Gemeente- en schoolbesturen behooren de be-
i;§§T[ voegdheid te hebben hooger salarissen vast te stellen.
W De minima behooren gebracht te worden op f12oo tot
{I f2700, te bereiken na 12 jaar.
Herziening dezer bepalingen om de tien jaar behoort
wettelijk te worden voorgeschreven.
II. Voor hoofden van scholen en onderwijzers gelde de-
zelfde schaal van salarieering; de toelage voor de meer-
jgïj dere diensten, door het hoofd verricht, bedrage minstens
Qi, f 3oo.
Voor voorbereidend, lager ·en vervolgonderwijs voor
vrouwen ·en mannen, gehuwden en ongehuwden, ook
voor kl­oosterlingen, gelde een gelijke salaris- en pensioen-
regeling.
III. VVeg-ens ziekte en zwangerschap worde geenkorting op
ij? ’t salaris geheven, voor ’t vervullen van militaire diensten
alleen ’t bedrag, dat daarvoor is ontvangen.
Z;. §15. Pensioenen en wachtgelden.
ii; I. Aan alle ambtenaren in dienst van publieke lichamen,
dus ook aan onderwijzers, behoort recht op premievrij
pensioen te worden t-oegekend.
II. De wet bepale dat de onderwijzer op 65-jarigen leeftijd
gepensioneerd wordt. Zij opene de gelegenheid om des-
gg? gewenscht tegen een naar v·erhouding lager pensioen
van den 50-jarigen leeftijd af den dienst te verlaten.
III. De regeling der waehtgelden is op verschillende punten
onbillijk en behoort te worden verbeterd. ·
§ 16. De positie van den onderwijzer.
I. Aan de schoolvergadering, bestaande uit alle aan de
school verbonden onderwijzers, onder voorzitterschap van
het hoofd der school, behoort de z.g.n. wetgevende macht
te worden verleend.
mj
ii
li
I
ä I
Url - .... . - i