HomeDe uitwerking van het nieuwe art. 192 der grondwetPagina 106

JPEG (Deze pagina), 880.45 KB

TIFF (Deze pagina), 7.94 MB

PDF (Volledig document), 110.98 MB

li
1*
al
li
Iës


104
Jlïi
(methode Montessori) de beginselen van schrijven, lezen
en rekenen omvatten.
III. Het onderwijzend person‘eel moet uitsluitend uit gediplo-
meerde leerkrachten bestaan.
IV. De schoolgebouwen moeten aan strenge eischen van ’
hygiëne voldoen, die ten aanzien van inrichting van
het g­ebouw, aanwezigheid van speellokaal, speelplaats
en tuin, bij algemeenen maatregel van bestuur worden
gij vastgesteld.
§ 8. Omvang van het L. O. en aansluiting aan verder voort-
gezet onderwijs.
I. Aan de zelfwerkzaamheid der leerlingen (handenarbeid
in den ruimsten zin des woords) behoort een veel grooter
plaats te worden gegeven in het onderwijs, dan tot nu
toe. De inrichting der scholen behoort met dien eisch
in overeenstemming te zijn.
II. De omvang van het M. U. L. O. onderwijs en zijn aan-
sluiting aan het L. O. blijve aan de gemeente- en school-
besturen ter bepaling over.
III. Afzonderlijke opleidingsscholen voor Middelbaar en Gym-
nasiaal onderwijs (U. L. O. scholen) worden onnoodig
geacht. Het tijdstip waarop de overgang van lagere naar
middelbare school of gymnasium plaats vindt, worde door
gj; de inrichting dier onderwijsinstellingen geregeld.
§ 9. Het vervolgonderwijs.
jl) I. Het vervolgonderwijs omvat ten minst‘e vier der volgende
vakken: Ned. Taal en Lezen, Rekenen, Kennis der
Natuur en Gezondheidsleer, Staatsinrichting en Geschie-
denis, Meetkunde en Teekenen, Vreemde Talen, Handen-
arbeid, Lichamelijke ontwikkeling.
Il. Het ond­erwijs in de genoemde vakken dient aan te
knoopen aan de vragen, die het beroep dat de leerlingen
gekozen hebben, zelf stelt. Waar mogelijk, dienen daar-
toe de vervolgscholen naar de verschillende beroepen
te worden gesplitst, en waar dit niet kan, moet het onder-
wijs zich richten naar dat beroep, hetwelk in de be-
trokken gemeente overheerschend is (landbouw ten plat-
lag telande). i
III. Het vervolgonderwijs voor meisjes worde voor een be-
langrijk deel gewijd aan onderwijs in kinder-, huishouding-
en keukenverzorging. Derhalve zal als regel gesplitst on-
Qïggl derwijs voor jongens en meisjes moeten worden gegeven.
IV. Zoo mogelijk worde omtrent de inrichting der school
xt

lt
jgê l
nl
lil
Ff