HomeDe uitwerking van het nieuwe art. 192 der grondwetPagina 105

JPEG (Deze pagina), 834.48 KB

TIFF (Deze pagina), 7.96 MB

PDF (Volledig document), 110.98 MB

103 I
overblijvenden behoort dan gelegenheid tot huisonderwijs
te worden gegeven.
II. Aan van overheidswege gesubsidieerde scholen behooren
ten minste drie leerkrachten te zijn verbonden. In ge-
meenten boven 8o.ooo inwoners behooren alleen scholen
met vol uitgebouwd klassesysteem te worden gesubsidieerd.
III. Het Rijksschooltoezicht worde zoodanig geregeld, dat
er zijn II provinciale inspecteurs en onder hen één
categorie schoolopzieners die elk 40 à 6o scholen oiïder
hun toezicht hebben. Het salaris der schoolopzieners en
inspecteurs word­e zoodanig geregeld dat de betrekking
bij het toezicht een bevordering zij voor den best gesala-
rieerden onderwijzer.
IV. Het toezicht op het voorbereidend onderwijs worde opgedra-
gen aan een insp·ectrice(teur)en schoolopzieneress-en(ers).
Het maximum aantal scholen waarover een schoolop-
zieneres toezicht uitoefent, mag niet meer dan 1oo
bedragen.
V. Het plaats-elijk toezicht worde, zoo het niet door school-
raden wordt vervangen, aldus geregeld, dat daarin ver-
tegenwoordigers worden benoemd van gemeente- en
schoolbesturen, ouders en onderwijzers.
HOOFDSTUK II.
INRICHTING VAN HET SCHOOLSTELSEL.
§ 5. Indeeling der onderdeelen. Leerplicht.
I. Het volksonderwijs bestaat uit drie deelen:
a) Voorbereidend ·onderwijs als regel van 4-7 jaar.
b) Lager onderwijs als regel van 7-14 jaar. I
c) Vervolgonderwijs als regel van 14-16 jaar.
II. Het onderwijs sub b) en c) genoemd, dient verplicht
te zijn. Ook in ander opzicht dient de leerplichtwet uit- l
gebreid en aangevuld te worden.
§ 6. Schoolgeldheffing. l
Het in § 5 [genoemde onderwijs behoort kosteloos te zijn. l
§ 7. Inrichting van het voorbereidend onderwijs. j
I. Het voorbereidend onderwijs behoort te worden gegeven I
van overheidswege met bekostiging van het bijzonder i
onderwijs op denzelfden voet als bij het lager onderwijs. j
II. Het omvat spelen, handenarbeid, vert·ellen en zingen en i
het kan waar d·e gevolgde methode dat meebrengt i
I