HomeDe uitwerking van het nieuwe art. 192 der grondwetPagina 104

JPEG (Deze pagina), 771.06 KB

TIFF (Deze pagina), 7.96 MB

PDF (Volledig document), 110.98 MB

ff
I

fl

tilt
102
OVERZICHT VAN DEN INHOUD VAN
a
HET RAPPORT EN
li .` , ` , N
làl VAN DE BELANGRI KSTE CON(,LU5IEb.
lt __
HOOFDSTUK I.
DE FINANCIEELE GELIJKSTELLING
1. B-eteekenis der financieele gelikstelling.
.5,.. ¤ J
I. De opvatting, alsof de uitdrukking ,,Openbare Kas” in
Art. 192 al. 9 alleen zou slaan op de rijksschatkist is
vg". te verwerpen.
Il. Verbod van het bezitten en besteden van fondsen door
de bijzondere schoolbesturen is ongewenscht als niet in
het belang van den groei van het onderwijs in het alge-
meen, al staat het ook vast dat door het aanwenden
van deze fondsen de openbare sch·ool practisch finan-
FTE cieel achtergesteld wordt bij de bijzondere.
§ 2. Schoolraden.
In het belang der beëindiging van den politieken school-
stri`d in de emeenten en van ·eene behoorli`ke onder-
J S J
wijsvoorziening vooral ten plattelande, is het gewenscht
het beheer der scholen aan de gemeent·eraden te onttr-ek-
ken ­en aan bepaaldelijk daartoe gekozen lichamen op
te dragen.
§ 3. De financieele gelijkstelling ten opzichte der verschillende
onderd­eelen.
I. De regeling der jaarwedden in het B. R. moet worden
afgekeurd. Het moet mogelijk z-ijn uit de locale kas
een toeslag te geven gelijkelijk aan openbaar en bijzonder
ill onderwijs voor deze jaarwedden.
De regeling van bouw- en exploitatiekosten kunnen in
hoofdzaak worden aanvaard. D­e overgangsbepalingen
jl- eischen verduidelijking.
II. Het aantal ver lichte, door het Rik bezoldigde, onder-
_ P J
wijzers behoort te worden verhoogd.
§ 4. Waarborgen.
I. Eerst wanneer het aantal leerlingen waarvoor openbaar
gi onderwijs wordt verlangd daalt beneden tien, is instand-
houding eener openbare school niet vereischt. Aan de
tl
il
IE