HomeDe uitwerking van het nieuwe art. 192 der grondwetPagina 103

JPEG (Deze pagina), 902.27 KB

TIFF (Deze pagina), 7.98 MB

PDF (Volledig document), 110.98 MB

rot
reeds de paedagogische en medische deskundigen aan te
treffen zullen zijn, die met de kenners van het bedrijfsleven
gezamenlijk het bureau zullen moeten vormen. Wij denken
ons dan ook den schoolraad niet als het lichaam, dat het
adviesbureau beheerscht, maar dat er slechts het initiatief
toe neemt, er de financieele basis voor levert en zorgt
voor het contact met de school. Zoolang het denkbeeld
van schoolraden niet is verwezenlijkt en geen andere alge-
meene regeling zich aanbiedt, zullen alleen de grootere ge-
meenten zelfstandige bureaux kunnen vormen; misschien zal
daarnaast samenwerking van kleinere gemeenten mogelijk
zijn.
Evenwel zal met de inrichting van zulke bureaux het vraag-
stuk nog niet in zijn geheelen omvang zijn opgelost. Immers
de beroepskeuze plaatst voor een groot aantal ingewikkelde
en nieuwe problemen, zoo van psychologischen als van eco-
nomischen aard ; problemen die alleen door zelfstandige weten-
schappelijke onderzoekingen kunnen worden beantwoord in
'inrichtingen, die speciaal voor dezen arbeid zijn toegerust.
denken hierbij aan onderzoekingen gelijk ze in Amerika
door Munsterberg, in Duitschland door Piorkowski, Lipman, j
Stern en anderen zijn verricht, en die thans in den op initiatief I
van de Zentralstelle für Volkswohlfahrt gevormden Deut-
sehen Ausschuss für B-erufsberatung en het met de Zentral-
stelle samenwerkende Institut für angewandte Psychologie hun
· natuurlijk middelpunt hebben gevonden.
In navolging daarvan zal voor ons land noodig zijn een
Centraal Bureau voor Beroepskeuze, dat tevens de plaats
dient te zijn voor het verzamelen en schiften van het nood- j
zakelijke, uitgebreide economische statistische materiaal, dat I
van daar uit aan de verschillende bureaux ter beschikking
gesteld kan worden, terwijl het van hen weer gegevens krijgt. j
Zulk een Centraal Bureau behoort hetzij door het Rijk te
I worden gesticht of zoo het door particulier initiatiIef eerder
tot stand mocht komen, op den noodigen steun van Rijkswege l
te kunnen rekenen. Wegens de nauwe aanraking met weten- l
schappelijke onderzoekingen van verschillenden aard, speci-
aal experimenteel psychologische en economische, schijnt het j
in hooge mate gewenscht, als plaats van vestiging een onzer i
Universiteitssteden te kiezen. j
i