HomeDe uitwerking van het nieuwe art. 192 der grondwetPagina 102

JPEG (Deze pagina), 937.36 KB

TIFF (Deze pagina), 7.98 MB

PDF (Volledig document), 110.98 MB


{4
{je
»l.
100
EQ;.
het bedrijf en zijn vooruitzichten, de j­ongen of het meisje
lg? die hij moet adviseeren zijn hem geheel onbekend, en het af-
gaan op getuigenissen en wenschen van den persoon zelf, gelijk
het in Boston door Parsons op groote schaal is toegepast,
biedt veelal een gebrekkigen maatstaf omtrent bekwaamheid
en geschiktheid. Daarentegen beschikt de school in dit op-
zicht over tal van belangrijke gegevens, die niet onbenut
mogen worden gelaten, en speciaal ten opzichte van het
verschaffen der gegevens voor een psychologische analyse,
wier beteekenis voor het vraagstuk der beroepskeuze in de
äiä; laatste jaren meer en meer naar voren treedt, zal de school
onschatbare diensten kunnen bewijzen, zoo haar behoorlijke
ll; leiding wordt gegeven voor het verzamelen dier gegevens.
Vandaar dat onze Commissie meent, dat in dit rapport een
korte bespreking van het vraagstuk der beroepskeuze en zijn
oplossing niet mag gemist word·en.
lï`;
Het vloeit reeds voort uit het voorgaande, dat een goede
oplossing alleen kan verkregen worden door een veelzijdige
samenwerking. Bedrijfsleiders, v.akver­eenigingsmannen, leiders
liä van arbeidsbeurzen, medici, psychologen en onderwijzers zul-
len d33I`tO€ l'l'lO€t€I1 S3ITl’€HWV€I’l{€Il. De beste VQI'1'l’1 Väfl S-3.I”l’lCl’1­
El? werking, die ook in de praktijk goed schijnt te voldoen,
zijn de bureaux voor beroepskeuze, waarin al d·e genoemde
elementen behooren vertegenwoordigd te zijn. Tot nu toe I
zijn deze bureaux in ons land nog met zeer enkele uitzonde-
ringen particuliere instellingen. Het schijnt ons om verschil-
Fl lende redenen echter wenschelijk dat deze voorlichting een
tak van overheidszorg worde. Al ware het slechts omdat
lj, alleen op deze wijze behoorlijk·e verzorging niet alleen in
enkele grooter·e centra, maar over het geheele land kan wor-
den bereikt, en alleen langs dezen weg de onmisbar­e samen-
werking met onderwijzers, schoolartsen, en arbeidsbeurzen .
voldoende is verzekerd.
VVordt het denkbeeld van schoolraden verwezenlijkt, dan
ligt als meest eenvoudige oplossing voor de hand, dat de
wet ­elken schoolraad de inrichting van zulk een adviesbureau
zal opdragen. Wij bedoelen daarmede geenszins inbreuk te
maken op het reeds genoemde principe, dat de school niet
in de eerste plaats geroepen is hier leiding te geven, maar
er schijnt zich voorloopig geen andene weg aan te bieden
voor een stelselmatige oplossing, tenzij wellicht ook de ar-
beidsrad-en op geheel nieuwe leest zouden worden geschoeid.
In elk geval mag men verwachten, dat in den schoolraad
ll