HomeDe uitwerking van het nieuwe art. 192 der grondwetPagina 100

JPEG (Deze pagina), 921.45 KB

TIFF (Deze pagina), 7.91 MB

PDF (Volledig document), 110.98 MB

fl r
nl
i
j;
ll
al
98
jliii
in het uiterste geval er toe over hen van de school te verwij-
deren, omdat zij dan geheel de slachtoffers van de straat
worden. Het zou zeer gewenscht zijn zoowel voor de kinderen
zelf als ter ontlasting van de inrichting waar zij niet thuis
El behooren, dat zij naar een inrichting, voor hen geschikt,
eventueel door rechterlijke beslissing konden worden verwezen.
jgêj Ofschoon in mindere mate, doet zich dit geval trouwens
reeds voor bij plaatsing op de school voor achterlijke kin- _
il; deren. Hoewel de meeste ouders, wanneer hun kind eenmaal
die school bezoekt, dankbaar de gunstige resultaten erkennen
ält van een onderwijs, me‘er speciaal aan de behoeften van dit
kind aangepast, zijn er vaak, alvorens de overgang is v-ol-
trokken, heel wat bezwaren en vooroordeelen te overwinnen.
F; Een middel om de lagere school definitief te ontlasten van
leerlingen, die er toch niet thuis hooren, doet de tegenwoor-
dige wetgeving niet aan de hand. Een aanvulling der wet
in dien zin, dat de schoolraad na deskundig advies te heb-
ben ingewonnen bevoegd is voor bepaalde kinderen bepaalde
categorieën van scholen te bestemmen, zonder dat daardoor
de leerverplichting vervalt, schijnt daarom in hooge mate
gewenscht. .
Tenslotte valt omtrent de scholen van buitengewonen aard
op te merken, dat zij door hun sterke specialisatie en daar-
mede hun gering aantal le·erlingen in de meeste gemeenten
zeker niet voor gemeentezorg in aanmerking komen. ln het
systeem der schoolraden zullen deze voor een goed deel de
zorg voor dit onderwijs op zich nemen. Zoolang zij niet
ir zijn ingevoerd, en ook wellicht voor een deel daarna, zal
j, echter het Rijk zich dezen tak van onderwijs moeten aantrek-
ken. Het zal voor de verschillende categorieën of zelf scholen
moeten stichten, die van internaten voorzien zijn, en daardoor
aan de geheele bevolking gelegenheid verschaffen om haar
kinderen aan dit onderwijs te doen deelnemen, of het zal
dergelijke inrichtingen, wanneer zij voortgesproten zijn uit
jg het particulier initiatief, dat op een deel van dit gebied
reeds sedert geruimen tijd met vrucht heeft gewerkt, krach-
tig moeten steunen.
al •
Wij hebben in het voorgaande wel even genoemd de scholen
jj, voor meerbegaafden, maar er niet nader over gesproken.
Immers, terwijl de meeningen over al of niet wenschelijkheid
van afzonderlijk onderwijs aan meer begaafden, in onze
Commissie verdeeld waren, was, men eenstemmig van mee-
ning, dat wetswijziging niet vereischt wordt om dit onderwijs
ïl;
:l»’

; n
th.
lli
ät
l I
¤,