HomeEene stem uit het corps, betreffende de concept-wet tot regeling van de bevordering, het ontslag en het op pensioen stellen der Pagina 9

JPEG (Deze pagina), 707.47 KB

TIFF (Deze pagina), 6.62 MB

PDF (Volledig document), 10.82 MB

E 7
<L0S‘l¤ jaar, als Luitenant le Officier te dienen onder eenen
Lord-Kommandant van 30 jaren, die nog Adelborst was,
toen hg reeds den Luitenants-rang bekleedde, en die
j alleen door familie betrekkingen zoo spoedig een hoogen
rang heeft bereikt; evenmin als, bg ons te lande,·iemand
l van het corps er iets onaangenaams in ziet, dat een der
S Prinsen van het Koninklijk Huis heden Adelborst, mor-
gen Luitenant wordt, en zoo vervolgens tot Luitenant-
_ Admiraal opklimt. De bevordering bg keuze, zoo als die
in Engeland gaat, zoude echter in ons weinig aristo-
i cratisch land, groote ontevredenheid verwekken. Door
l welke motieven zal de Uitvoerende Magt dan bg ons,
i bg het doen van keuzen, worden geleid? Volgens de
Memorie van Toelichting zal men altgd alleen de kun-
‘ digste en geschiktste Officieren voor bevordering uitkiezen
en daardoor de ambitie gaande houden (dit laatste natuur-
lgk alleen, als de bevordering altijd billgk en goed ge-
schiedt). Maar nu mag men vragen: of dit ook niet het
grond-idee zoude zgn geweest bg de bepalingen omtrent
bevordering bg de Engelsche Marine? En waartoe is die W
keuze daar afgedaald? Diegene, die de meeste hoogge-
plaatste vrienden heeft, wordt het spoedigste bevorderd.
Die voortdurende billgkheid, bg de beoordeeling wie de
i geschiktsten zgn (want dit is de kwestie: van geschikt zgn
alleen is hier geen spraak), behoort tot het ideale, maar M
tevens practisch onuitvoerbare. Wat bepaalt de oude
` wet? De bevordering tot Kapitein-Luitenant geschiedt
voor 3/4, die tot Kapitein ter Zee voor 2/3 naar ancien- l
Y niteit, in zooverre de daartoe in aanmerking komende
Ofïicieren geschikt en onberispelijk van gedrag zgn.
h Indien het nu gebleken was, dat deze bepalingen niet
genoeg latitude gaven aan liet hoofd van het Departement
N _ van Marine, welnu, dan was de tgd daar, om die breu-