HomeEene stem uit het corps, betreffende de concept-wet tot regeling van de bevordering, het ontslag en het op pensioen stellen der Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 668.05 KB

TIFF (Deze pagina), 6.62 MB

PDF (Volledig document), 10.82 MB

j
r l
die voorkomen in de wet van 28 Augustus 1851, zullen
hier in omgekeerde volgorde worden nagegaan, dan in ii
de Memorie van Toelichting geschied is, omdat, zoo als
deze zegt, de bepalingen omtrent verpligte diensten, 1
V voornamelijk daarom kunnen worden weggelaten, devvül A
E men toch bij keuze promoveert, en stilzwggend die Ofïi- A
5 eieren, die de meeste diensten hebben gedaan, ter be- ;
vordering kan uitkiezen. Men zoude dus, indien eenmaal
de bevordering bij keuze werd aangenomen, ook ligtelük _
de rest kunnen goedkeuren, indien men althans niet aan-
» neemt, dat geschreven bepalingen, die ook de uitvoerende l
l magt binden, beter zijn dan stilzwijgende overeenkomsten. l
j .
I. BEVORDERING BIJ KEUZE.
Bevordering geheel en uitsluitend bij keuze, naar
I werkelijke, zoovvel theoretische als practische bekwaam-
heid en geschiktheid, is zeker het ideaal van alle be-
Z vorderingswijzen, even als men bijv. zoude kunnen zeggen,
dat de aartsvaderlgke regering het ideaal is van alle
; regeringsvormen. Zoo lang de menschen echter nog niet
alwetend zijn en gedreven worden door hartstogten, is,
jl naar schrijvers inzien, zoowel het een als het ander zeer
‘ verkeerd. In een groot land, zoo als Engeland, dat als A
ll het brandpunt van alle aristocratische ideen is te beschou-
. wen, schünt bevordering bij keuze goed te werken, ten
l minste geen bijzonderen tegenstand uit te lokken. Aldaar `
j is, hetgeen bevordering bij keuze heet, echter niet veel
l anders dan bevordering bij protectie en geluk. Iemand ,
van burger afkomst weet nu eenmaal, dat hy, ja, na
i lange, lange jaren, als het geluk hem dient, hooge ran- _
‘ gen kan verkrügen; maar ook, dat het hem niet past,
er iets verkeerds of onaangenaams in te zien,om op zijn j`
l .