HomeEene stem uit het corps, betreffende de concept-wet tot regeling van de bevordering, het ontslag en het op pensioen stellen der Pagina 7

JPEG (Deze pagina), 627.33 KB

TIFF (Deze pagina), 6.63 MB

PDF (Volledig document), 10.82 MB

Bü de Tweede Kamer der Staten-Generaal is inge-
komen een ontwerp van Wet, regelende de bevordering,
j het ontslag en het op pensioen stellen der Militaire Offi-
[ eieren bij de Zeemagt. Deze wet is in vele opzigten
i zeer verschillend van de nu vigerende bepalingen der
; Wet van 28 Augustus 1851. Met sommige dezer veran-
l ‘ deringen kan schrijver clezes zich zeer goed vereenigen;
met andere daarentegen volstrekt niet. De onder de 3
laatstgenoemde categorie vallende, zijn, naar sehrüvers
j inzien, de voornaamste en zullen meer bepaald in deze
bladzijden worden behandeld. ZQ betreffen de intrekking
van het verpligte varen (d. i. buitengaats zijn), om tot ,
K Hoofd- en Vlag-Officier bevorderd te Worden, en de be-
- vordering bg keuze. Tot de eerstgenoemde bohooren
verschillende strengere bepalingen omtrent examens, enz.;
‘ het bepaalde, dat Zee-officieren niet langer dan één jaar
j verlof kunnen krügen, tot het waarnemen van eene
andere lands- of particuliere betrekking buiten het zee-
i Wezen, en dan nog met stilstand van traetement en be-
. vordering; de afschaffing der rangen van Officier van
Gezondheid SC Klasse en Adjunct-Administrateur en eenige
E verduidelgkingen van reeds bestaande bepalingen. De be-
vordering bij keuze tot de rangen van l{oof`d­ en Vlag-
a Officier, en de daarmede in verband staande opheffing
‘ der bepalingen omtrent de geprzesteerde diensten, zooals
.
ï
ë