HomeEene stem uit het corps, betreffende de concept-wet tot regeling van de bevordering, het ontslag en het op pensioen stellen der Pagina 18

JPEG (Deze pagina), 652.51 KB

TIFF (Deze pagina), 5.99 MB

PDF (Volledig document), 10.82 MB

16
dat ook nu reeds alleen geschikte Officieren voor bevor-
dering in aanmerking komen. Well; kwaad steekt er in,
dat ieder Oflicier, die weet, dat hg geschikt is en dat alle
superieuren tevreden over hem zgn geweest, ook wete,
dat hg, als hij lang genoeg leeft, en eene goede gezond-
heid houdt, de belooning zal krggen voor zgne meege-
lgke diensten, en hg, als hg oud en op is, zich niet te-
vreden zal moeten stellen met het pensioen van Luite-
nant ter Zee 1 klasse, maar ook eenmaal (altgd op voor-
waarde, dat hg voortdurend goed heeft gediend) dat van
Kapitein ter Zee zal kunnen verkrggen; en dat hg niet
gedwongen zal worden, of om te dienen onder jongeren
dan hg zelf, of de dienst te verlaten, omdat misschien
een ander zich bgzonder verdienstelgk heeft weten voor
te doen. i
Zee­Oiiicieren zgn, wanneer zg den rang van Kapitein
ter Zee verkrggen, reeds vrij oud. Dit nu zoude bg be-
vordering bg keuze zeer verbeteren; men zoude dan Ka-
piteins ter Zee van omstreeks 35 jaar kunnen verkrggen;
maar dit is geen reden, om daarom geschikte Of√Įicieren
de belooning, die zg verdiend hebben, te onthouden. In
ieder geval zoude men moeten beginnen, met den Zee-
Officieren eindelgk eens te geven, wat hun toekomt, en
waartoe door den vorigen Minister van Marine eene po-
ging is aangewend, dat is: het pensioen, waarop zij regt
hebben, en dat zg even goed, zoo niet beter hebben
verdiend, dan eenig Oiiioier van het O. I. leger. Dat zoude
beter doel treffen, dan de nu ontworpen wet, die, naar
schrgvers inzien, niets dan ontevredenheid bg het corps
zal verwekken, en die hij dan ook vurig hoopt, dat door
de Staten-Generaal niet zal worden aangenomen.
Yi
^