HomeEene stem uit het corps, betreffende de concept-wet tot regeling van de bevordering, het ontslag en het op pensioen stellen der Pagina 17

JPEG (Deze pagina), 685.27 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 10.82 MB

ll
C.
l5
ë komen, langer dan zes maanden, soms een jaar of nog
T langer, buitengaats zouden zgn, in welk geval er wel
degelijk waarborg voor hunne geschiktheid zoude bestaan.
l` Bovendien pleit nog voor de instandhouding der be-
l palingen de ontevredenheid, die nu reeds somtüds wordt
waargenomen, en hieruit voortkomt, dat sommige Ofli-
l eieren altüd moeten varen, en andere altijd de eene of
andere betrekking verkrggen, en zoo doende ten koste
van hunne collega’s binnen”s lands blüven, hetgeen door
j het wegnemen der bepalingen, die nu nog belemmerend
j , daar tegen werken, zeker niet zoude verminderen. WVel
· zegt de Memorie van Toelichting, zullen de betrekkingen
aan den wal, in den regel, niet langer dan vier jaren door
l den zelfden persoon worden waargenomen; maar niet
j alle betrekkingen kunnen onder die bepaling vallen. Er
zullen er zijn, die, wanneer er geene bepalingen be-
staan, als ad vitam gegeven, beschouwd kunnen worden.
E De Schrijver van deze bladzijden meent, door het ge-
schrevene, duidelijk zgne overtuiging, met de redenen,
die er toe hebben geleid, te hebben uit een gezet. Be-
T vordering bij keuze beschouwt hij als verderfelijk voor het
T corps; als zünde eene bron van intrigue en van ongereg-
T tigheden van allerlei aard, en als zullende daardoor de
ambitie en den goeden geest eer verminderen dan ver-
E meerderen. Zij is nooit door het corps gewenscht, en
waarschijnlijk alleen daarom in het tegenwoordige wets-
ontwerp gebragt, om het afschaffen van het verpligte
varen mogelgk te maken.
· De Memorie van Toelichting zegt: dat het verkrügen (
van den Kolonel’s rang alleen eene quostie is van gezondheid I
@ en lang leven; maar,­' door dit te zeggen, vergeet men,
l